Det statliga utredningsväsendet

Samordnaren anser att det statliga utredningsväsendet är strategiskt viktigt för arbetet med hållbar utveckling och att det är ett sätt att agera redan tidigt i policyprocessen. Genom kunskap om och förståelse för vad som driver transformation har utredningarna möjlighet att lägga mer genomarbetade förslag till regeringen.

Samordnaren genomförde i november 2020 en workshop med åtta olika statliga utredningar som arbetade med uppdrag som rör barn och unga. Syftet med workshopen var bland annat att bidra till att öka kunskapen om varandras uppdrag och problembilder för att skapa en större kontextuell förståelse och ett helhetsperspektiv på barn och ungas behov. Syftet var också att utifrån ett systemperspektiv kunna bidra till att utredningarna därigenom skulle kunna identifiera andra problem, överlappningar, synergier och eventuella konflikter. Hypotesen var att det skulle gynna utredningarnas förslag till regeringen och främja omställningen till hållbar utveckling. Syftet var också att bidra till att för de andra utredningarna öka förståelsen för den sociala dimensionen som en del i hållbar utveckling. Samordnaren ville dessutom prova arbetssättet som en del i att hantera komplexa frågor.

Samordnaren anser sammantaget att detta arbetssätt skulle vara gynnsamt för att utveckla kvaliteten i beslutsunderlagen till regeringen och därmed arbetet med transformationen men har för närvarande inte resurser att lägga på ett så aktivt processledarskap. Samordnaren har som ambition att om utrymme ges föra diskussionen vidare om hur det statliga utredningsväsendet skulle kunna vidareutvecklas.