img_0045

Betänkande överlämnat till regeringen: Förslag till organisering för hållbar utveckling

– Det krävs en bred och långsiktig politisk förankring, en övergripande samsyn och en gemensam vilja, skriver Gabriel Wikström i betänkandet som överlämnades till regeringen den 13 april 2023.

Politiken och staten måste på ett helt annat sätt än idag ta ett övergripande ansvar som ger en tydlig riktning och långsiktiga spelregler. För att öka takten i omställningen krävs ett strategiskt grepp och en tydlig organisationsstruktur. I betänkandet Organisera för hållbar utveckling ges fyra förslag om en långsiktig myndighetsstruktur som stärker redan existerande strukturer och bygger upp funktioner som i dag saknas.

Tillsätt en parlamentarisk beredning för hållbar utveckling
Politiken för hållbar utveckling behöver understödjas av en struktur som kan skapa en långsiktig politisk inriktning och förankring av arbetet, som är hållbar över mandatperioderna och har hög legitimitet. På försvars- respektive miljöområdet, som har liknande komplexitet, har detta lösts med hjälp av beredningar omfattande samtliga riksdagspartier. Jag föreslår en liknande beredning för omställningen till hållbar utveckling. Beredningen bör bereda underlag till en långsiktig strategisk inriktning i syfte att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. I det ingår bland annat att prioritera mål och åtgärder.

Inrätta ett råd får social hållbarhet
Social hållbarhet utgör, vid sidan av den ekonomiska och miljömässiga, en av tre dimensioner inom hållbar utveckling. Ett råd för social hållbarhet, som bygger på vetenskaplig grund, kan belysa styrkor och svagheter inom politiken för social hållbarhet. Inrättandet av ett råd för social hållbarhet som kompletterar det Klimatpolitiska rådet och det Finanspolitiska rådet kan ge regeringen en bättre helhetsbild av arbetet med omställningen. Den viktigaste uppgiften för rådet bör vara att belysa hur politiken kan utvecklas.

Ett utökat uppdrag till det Klimatpolitiska rådet
För att ytterligare förstärka regeringens beslutsunderlag föreslås att det Klimatpolitiska rådet får ett samordningsansvar för utvärderingen av hela politiken för hållbar utveckling i enlighet med agendan. Tillsammans med det Finanspolitiska och Rådet för social hållbarhet kan, vid sidan av rådens specifika uppdrag, gemensamma utvärderingar göras av den förda politiken för hållbar utveckling. En förstärkt analys och utvärdering kan utgöra ett viktigt stöd till regeringens beslutsfattande och bidra till att takten i genomförandet ökar. Genom ett närmare samarbete mellan råden kan målkonflikter och målsynergier lättare identifieras och uppmärksammas för regeringen.

Förstärkt stöd för genomförandet
I omställningen till hållbar utveckling är kommuner och regioner nyckelaktörer. Deras kapacitet och förutsättningar behöver dock stärkas för att klara dagens och framtidens utmaningar. Kommuner och regioner efterfrågar ett nära och praktiskt stöd. Länsstyrelserna föreslås få ett tydligare uppdrag att bidra till ett mer samordnat och verksamhetsnära statligt stöd till lokal och regional nivå. Samordnarfunktionen för Agenda 2030 förlängs i syfte att utifrån ett nationellt helhetsperspektiv på hållbar utveckling fortsatt samordna och främja andra aktörers arbete. En samordnare kan på ett unikt sätt ta sig an agendans helhetsperspektiv samt främja och samordna initiativ inom och mellan agendas tre dimensioner samt mellan olika samhällsnivåer och sektorer.

Läs betänkandet här