VLR-rapporter

Pulsen på Sverige lokalt

Malmö, Stockholm, Uppsala och Helsingborg deltar tillsammans med SKR i FN:s uppföljning av Agenda 2030

SKR och de fyra städerna har genomfört så kallade Voluntary local reviews (VLR) som är frivilliga granskningar av agendans genomförande. Genom dessa granskningar, där den subnationella nivån – kommuner, regioner och städer – lyfts fram, kan perspektiven breddas, och lösningarna bli tillgängliga för fler. Rapporterna är en del av ett initiativ från United Cities and Local Governments, med syftet att föra fram vikten av den lokala och regionala nivån i arbetet med Agenda 2030, skriver SKR i sitt förord.

Läs VLR (Voluntary local review) rapporterna här:

Stockholm >> Voluntary Local Review City of Stockholm 2021
Stockholm ger i sin granskning en samlad bild av stadens hållbarhetsutmaningar, där de globala målen och stadens tre inriktningsmål är utgångspunkten i uppföljningen. Granskningen ska fungera som ett stöd i stadens verksamhetsutveckling genom att identifiera de områden där staden har störst utmaningar.

Helsingborg >> Voluntary local review of Helsingborg
I samband med sin lokala granskning blickar Helsingborg inte bara bakåt utan även framåt och bjuder in till H22 City expo – en internationell stadsmässa sommaren 2022. Stadsmässan är ett forum som kommer sätta fokus på vad som krävs för lokal transformering och hållbar stadsutveckling.

Malmö >> Voluntary Local Review City of Malmö
Malmö har fokuserat på att undersöka hur stadens ordinarie styr- och ledningssystem styr mot de globala målen. I rapporten går det bland annat att läsa och inspireras av Malmös modell för att integrera de globala målen i styr- och ledningssystemet.

Uppsala >> Uppsala and Agenda 2030, Voluntary Local Review 2021
Uppsala lyfter bland annat fram exempel på hur kommunen gjort för att få utvecklingen att bli mer hållbar – exempel som visar på såväl framgångar som utmaningar och lärdomar.

SKR >> Det hållbara Sverige skapas lokalt
”Flera av grunduppdragen, såsom att ge utbildning, hälso- och sjukvård och att planera bygget av våra fysiska miljöer, är direkt kopplade till målen om ett mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt samhälle. Det hållbara Sverige skapas lokalt”, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Temat i SKR:s rapportering är hållbar återhämtning efter coronapandemin. För er som söker inspiration och stöd ger rapporten en övergripande orientering i ett urval initiativ som SKR driver. Det går också att få en överblick över SKR:s vägledningar, modeller, skrifter, utbildningsmaterial med mera som berör hållbarhetsarbete utifrån kommuners och regioners uppdrag som demokratiaktörer, samhällsbyggare och välfärdsproducenter. I en bilaga ges också en sammanfattning av de fyra frivilliga lokala granskningarna som genomförts i Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala.

Rapporten ger en övergripande bild av hur omställningen fortskrider lokalt och regionalt. Omställningen går framåt i kommuner och regioner, men det är fortsatt relativt stora skillnader mellan olika kommuner och regioner – några har tagit stora kliv medan andra gått saktare och efterfrågar mer konkreta verktyg för att växla upp arbetet.

I rapporten presenteras några huvudslutsatser från en studie SKR beställt av hur ett representativt urval kommuner integrerat hållbarhet och/eller Agenda 2030 i sin ordinarie styrning. Bland annat framkommer att:

  • drygt två tredjedelar hade mål som går att koppla till hållbarhet i samtliga tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk
  • endast en fjärdedel av kommunerna har på ett tydligt sätt kopplat ihop hållbarhetsstyrningen och kommunens mål med ett eller flera mål i Agenda 2030
  • en lika stor andel kommuner bedöms ha hög mognadsgrad rörande styrningen. Kommunerna i urvalet delas in i tre mognadsnivåer – låg, mellan och hög.
    Vilken mognadsnivå tror du att din kommun har? Läs gärna rapportens beskrivningar av de olika nivåerna och fundera.
  • storleken på kommunen har betydelse för hur långt kommunerna i urvalet har kommit med att målsätta och följa upp – men det är möjligt för alla kommuner att skapa en ändamålsenlig styrning! I rapporten ges några goda exempel.

SKR:s budskap är att Agenda 2030 ska integreras i styrningen – integrerade styrprocesser är nästa steg!
I rapporten ges en introduktion till innehållet i det stödmaterial SKR har tagit fram med tema Styra och leda med Agenda 2030.

Läs också:
Nationell granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 >> Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 2021 (regeringen.se)