roadmap1

En färdplan för att ställa om ekonomin tar form

Tillsammans med centrala aktörer gör vi ekonomin till motor för omställning till det hållbara samhället.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle förutsätter en genomgripande samhällstransformation där samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att möta de komplexa utmaningar vi står inför. För att lyckas behöver akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Tillsammans med centrala samhällsaktörer har Nationell samordnare Agenda 2030 (Natsam2030) startat Forum hållbar ekonomi som arbetar med att ta fram en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling. Syftet är att öka omställningstakten genom ekonomiska incitament, regleringar och styrmedel som skapar, främjar och stödjer transformationen till det hållbara samhället i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalet. Genom att identifiera hur ekonomiska incitament och regelverk kan användas och styras för att stödja transformationen kan ekonomin fungera som en motor i omställningen till det hållbara samhället. Färdplanen kommer att presenteras i slutet av maj 2023.

Färdplanen är tänkt att vägleda såväl politiken som marknadens och samhällets olika aktörer i styrning och ledning med förslag på konkreta åtgärder på vad som behöver göras både långsiktigt och här och nu. Det handlar om att formulera en gemensam riktning för vad hållbar ekonomisk utveckling enligt Agenda 2030 innebär i praktiken för de kommuner och regioner, myndigheter, företag och organisationer inklusive civilsamhället, som arbetar med att förverkliga omställningen.

I det arbetet har Natsam2030 startat ett antal arbetsgrupper inom Forum hållbar ekonomi, som arbetar med att utforska hur vi kan förändra vårt ekonomiska system och regelverk för att stödja omställningen.

Läs mer om arbetsgruppernas arbete nedan:

Arbetsgruppen jobbar med att se hur vårt skattesystem kan anpassas för att bättre understödja transformationen till ett hållbart samhälle.

Arbetsgruppen arbetar för att fler svenska företag och organisationer ska börja identifiera och hantera koldioxidrelaterade risker och möjligheter.

Arbetsgruppen jobbar för att se hur vi kan påskynda omställningen med särskilt fokus på sociala hållbarhetsmål.

Arbetsgruppen jobbar med frågan hur vi snabbast ser till att alla studenter får kunskap om hållbar utveckling, förmåga och färdighet att bidra till omställningen.

Här är aktörerna i referensgruppen till Forum hållbar ekonomi som medverkar i framtagandet av färdplanen: