FAQ – Frågor och svar om SCB:s Agenda 2030-verktyg


Här hittar du kortfattat information om Agenda 2030-verktyget som är en temaigång på scb.se som Nationella samordnaren Agenda 2030 och SCB tillsammans tagit fram.

När publiceras Agenda 2030-sidorna på scb.se?
● Den 15 mars 2021 lanseras en temasida för Agenda 2030-statistik på scb.se.

Var hittar jag verktyget?
● Statistiken hittas på scb.se/agenda2030.

Vilka står bakom verktyget?
● Nationella samordnaren för Agenda 2030 har i sitt uppdrag att, i samarbete med SCB, ta fram ett verktyg där data och statistik på ett enkelt, inkluderande och kommunikativt sätt görs tillgängligt så att det går att följa Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

● SCB har tagit fram temasidan i nära samarbete med den nationella samordnaren för Agenda 2030, som är beställaren av projektet.

Varför ett verktyg i form av en temaingång på scb.se?
● Webbsidorna tas fram inom ramen för SCB:s webbarkitektur och med ambitionen att kunna vidareutvecklas utifrån användarbehov. Att SCB:s arkitektur används säkerställer möjligheterna till utveckling och förvaltning av sidorna.

● Lösningens placering under SCBs förvaltning säkerställer också synergierna mellan webbpubliceringen och samordningen av uppföljningen.

Vad är syftet med verktyget?
● Huvudsyftet är att tillgängliggöra statistik så att det går att följa Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

● Temasidorna ska göra det enklare för kända användare och andra nyfikna att själva botanisera i, och göra uttag från, Agenda 2030-statistiken.

Vad presenteras i temaingången?
● Statistiken presenteras nu för första gången samlat i digital form. Det gör det möjligt för användare att följa utvecklingen över tid och även se skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

● Där det är möjligt redovisas statistiken alltid för kvinnor och män. Ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst är exempel på andra nedbrytningar som presenteras.

● 95 delmål av totalt 169 presenteras med minst en tabell/diagram eller ett nyckeltal.

● Statistiken är organiserad efter mål och delmål. Detta för att användarna ska kunna följa ett särskilt delmål och samtidigt få den övergripande bilden av målet på nationell nivå.

● Till varje tabell/diagram finns länkar till fördjupad statistik som möjliggör för användarna att hitta mer statistik som kan vara av intresse.

● I anslutning till statistiken finns även beskrivningar av indikatorernas framställning och kvalitet.

Hur många indikatorer finns det?
● 151 indikatorer redovisas med 192 tabeller och diagram samt 130 nyckeltal. Tabeller och diagram redovisas med ett urval av relevanta och möjliga nedbrytningar av statistiken. Nyckeltalen redovisas i möjligaste mån fördelat på män och kvinnor.

● För alla indikatorer från den nationella indikatorlistan som inte presenteras med statistik finns ett skäl angivet.

● Av de 151 indikatorerna som presenteras är 104 globala (dvs från den av FN fastställda indikatorlistan) och 45 nationella indikatorer (dvs indikatorer som bara redovisas i den nationella uppföljningen och som kompletterar den globala listan). 2 av indikatorerna definieras som ”proxyindikatorer” dvs indikatorer som presenteras istället för en global indikator. Dessa är tänkta att mäta samma sak som den globala avser mäta men med statistik som är tillgänglig nationellt.

Varför presenteras inte alla indikatorer på scb.se?
● Vissa av indikatorerna är inte relevanta för Sverige, exempelvis finns det indikatorer som enbart följs upp av utvecklingsländer. Andra indikatorer håller man fortfarande på att diskutera på internationell nivå. Ibland saknas det statistik i Sverige för att följa upp indikatorn och en del indikatorer är under utredning i Sverige.

● Av de indikatorer som kan följas upp i Sverige har SCB gjort en prioritering av publiceringstillfälle. Ett antal indikatorer kommer att redovisas i kommande publiceringar (det har att göra med tid och resurser).

Varför gör vi det här?
● Många efterfrågar underlag som visar hur långt vi kommit i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och denna digitalt sökbara statistiksammanställning underlättar för utvärdering och uppföljning för aktörer som jobbar med att ställa om till ett hållbarare samhälle.

● Med dessa tydligare statistiska ingångar och underlag kan vi gemensamt ta fram bättre beslutsunderlag.

● Vi hoppas och tror att ett bättre beslutsunderlag kan leda till att öka takten i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

● På detta sätt tydliggörs inom vilka områden Sverige är i framkant och var vi behöver tänka om eller snabba på insatserna.

Vad hoppas vi att denna digitalt sökbara statistiksammanställning ska bidra till?
● Att tillgängliggöra statistik kopplad till genomförandet av Agenda 2030 digitalt är ett första steg. Nästa steg är att bättre förstå hur aktörer använder statistiken i syfte att ta fram relevant underlag för konkret agerande i omställningen.

● Vår tydliga ambition är att vässa och utveckla verktyget för att det ska kunna fungera som ett konkret stöd i arbetet för omställning.

Vem ska använda statistiken?
● I första hand tror vi att detta kommer att vara ett bra verktyg för myndigheter och civilsamhällesorganisationer men vi hoppas också att det kan vara användbart för exempelvis kommuner och regioner.

Finns det motsvarande statistiksamlingar i andra länder?
● Ja, man har gjort på lite olika sätt. Vi har valt att göra på det här sättet tillsammans med SCB för att det har underlättat framtagandet av statistiken, samt för att det framöver också underlättar förvaltning och utveckling av statistiken.

Indikatorer och delmål
Antal på temasidan i mars 2021