Vision rapport upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmålen

Visions nya rapport om hållbara krav

Ge medarbetare rätt förutsättningar att uppnå resultat.

Fackförbundet Visions nyligen publicerade rapport, Hållbara krav – Upphandlares viktiga roll i lokalt hållbarhetsarbete (rapport_hallbara_krav_2021.pdf (vision.se), pekar på att det för att lyckas göra upphandling till ett strategiskt verktyg finns all anledning att titta på förutsättningarna för de medarbetare som arbetar med upphandling. I rapporten uppger många av de svarande att det inte är tydligt hur olika aspekter och krav ska vägas mot varandra i en hållbar upphandling, att de saknar tid och resurser eller att de arbetar ensamma som upphandlare. I rapporten beskriver Vision behovet av tydligare mandat och bättre uppföljning.

Samordnaren vill med anledning av Visions rapport uppmana alla aktörer att i hållbarhetsarbetet också rikta fokus mot medarbetarna och deras förutsättningar att uppnå resultat.

Ett omfattande arbete gjordes av Tillitsdelegationen för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor där syftet var att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och idéer. De åtta principerna för tillitsbaserad styrning och ledning som Tillitsdelegationen presenterade är viktiga att ta med också i arbetet med att ställa om till hållbar utveckling. Dessa handlar bland annat om behovet av att våra verksamheter har en helhetssyn på de utmaningar vi gemensamt ska hantera och där samverkan är ett väsentligt verktyg för att lösa dem. De lyfter också fram vikten av att medarbetarna har ett handlingsutrymme för att kunna använda sin kompetens på bästa sätt och där vi kritiskt måste granska de sätt som våra verksamheter och medarbetare följs upp på idag.

Vidare poängteras det viktiga stöd som olika ”stödfunktioner” har och hur de behöver kroka arm och skapa ett verksamhetsnära, professionellt och administrativt stöd till medarbetare – för inköpare och upphandlare kan det exempelvis handla om stöd från hållbarhetsstrategier, verksamhetsutvecklare, controllers och jurister. En annan viktig princip tar upp kunskap och kunskapsutveckling i vilket ingår såväl kollegialt utbyte och lärande som praktiknära forskning.

Se vidare SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten – Regeringen.se, SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn – Regeringen.se). Vår styrning och ledning är avgörande verktyg i omställningen till hållbar utveckling och för att uppnå resultat.

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2018 till 782 miljarder kronor (Konkurrensverket). Ett av verktygen för att styra mot långsiktig hållbarhet i linje med Agenda 2030 är att vi i större utsträckning tar hänsyn till hållbarhet vid offentliga upphandlingar (prop. 2019/20:188). Här pågår också ett omfattande arbete för att förverkliga dessa ambitioner, framför allt när det gäller dimensionen miljö.