infrastrukturhallbarainvesteringar

Infrastruktur hållbara investeringar

Arbetsgruppen >> Infrastruktur hållbara investeringar i Forum hållbar ekonomi har arbetat med att utforska på vilket sätt incitament och strukturer för finansieringslösningar behöver utvecklas för att bidra till att påskynda omställning med särskilt fokus på sociala hållbarhetsmål.

Fokusområden:

 • Finansieringsmodeller
 • Lagar, regler, strukturer
 • Infrastruktur för att följa upp utfall

BAKGRUND
Inom ramen för Natsam2030:s initiativ att ta fram en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling har forumet identifierat hållbara investeringar som ett särskilt prioriterat område. Utgångspunkten är att det finansiella systemet kan stödja och snabba på omställningen genom att prissätta risker och styra pengar bort från långsiktigt ohållbara investeringar och mot hållbara innovationer och verksamheter samt investeringar i förebyggande insatser.

Sverige har länge legat i framkant när det gäller finansmarknadens engagemang för den gröna omställningen vilket syns särskilt i utvecklingen av gröna lån och obligationer. Däremot ligger vi efter jämförbara länder när det gäller investeringar i socialt hållbar utveckling. En förklaring är att sociala utmaningar ofta är mer komplexa. Det erfordrar förståelse för den lokala kontexten, enskilda målgruppers behov och hur aktören ska samarbeta med externa parter, inte minst avseende utvärdering och uppföljning. Inom ramen för arbetet med att ta fram en färdplan för hållbar ekonomi tog Natsam2030 därför initiativ till att samla centrala aktörer inom finansmarknad, kommunala verksamheter, akademi och idéburen sektor för att kartlägga befintlig struktur och aktörsbehov.

MÅL
Ta fram förslag på åtgärder till färdplanen för hållbar ekonomisk utveckling som överlämnades till regeringen maj 2023. Ambitionen har också varit att utveckla förslag som centrala samhällsaktörer i ekosystemet för hållbara investeringar kan samlas kring och börja agera utifrån här och nu, flera av dessa förslag finns med i Del 2 i färdplanen: Samordnarens 14 rekommendationer för att öka takten i omställningen till hållbar ekonomisk.

Sammankallande i arbetsgruppen har Anna Balkfors, forskare Malmö universitet samt senior rådgivare Ramboll, varit.

Nedan de aktörer som medverkat i arbetsgruppen.

 • Handelshögskolan/PwC
 • Kommuninvest
 • SKR
 • RISE
 • Örebro projektkontor
 • SEB
 • Danske Bank
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Alecta
 • Andra AP-fonden
 • Leksell Social Ventures
 • Malmö Universitet
 • Naturvårdsverket
 • Ramboll
 • Nationell samordnare Agenda 2030

Kontaktperson
Emma Sterky, kanslichef
emma.sterky@regeringskansliet.se