interprisco2

Internpris CO2

Arbetsgrupp >> Internpris CO2 i Forum hållbar ekonomi för att fler svenska företag och organisationer ska gå före och agera motor i omställningen genom att identifiera och hantera koldioxidrelaterade risker liksom möjligheter.

BAKGRUND  
Konsekvenserna av klimatkrisen blir alltmer akuta, och sedan klimattoppmötet COP27 i Egypten står det nu klart alla länders löften om utsläppsminskningar inte räcker för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grad. Samtidigt gör varje tiondels grad skillnad. Det mest effektiva styrmedlet för att minska utsläppen vore en global skatt på koldioxid. Aktörerna i forum hållbar ekonomi har identifierat förslaget som helt central för att minska utsläpp av växthusgaser, samtidigt konstaterar forumet att frågan ligger utanför den egna kontrollen. Istället för att invänta resten av världen kan svenska aktörer agera för att driva på utvecklingen så att fler länder och regioner verkar för att harmoniera system och mekanismer som underlättar för företag och organisationer verksamma på olika marknader att mäta, prissätta och hantera sina koldioxidutsläpp.

I slutet av sommaren 2022 bjöd Samordnaren in ett utvalt antal storföretag som alla på lite olika sätt utforskar möjligheten för internprissättning av koldioxidutsläpp som ett verktyg för klimatomställning. Mötet resulterade i ett antal insikter, däribland behovet av en plattform för kunskapsutbyte. Andra frågor som diskuterades var beräkningsmodeller, bristen på tillförlitlig data, scope 3, utmaningar med att agera marknadsledare och politikens roll  i arbetet framåt.  

MÅL
Initiera ett nationellt upprop på tema Nu gör vi – internpris CO2! för att få fler svenska företag och organisationer att börja jobba med internpris som metod för att prissätta risker och förbereda sig för stigande utsläppspriser. Att också öppet redovisa dessa kostnader skapar incitament för att öka takten mot målet om noll nettoutsläpp.

Deltagande aktörer:

  • Astrazeneca
  • Electrolux
  • H&M
  • LKAB
  • Vattenfall
  • Volvo Cars

Kontaktperson:
Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Forum hållbar ekonomi
leila.el-sherif.wollheim@regeringskansliet.se