interprisco2

Internpris CO2

Arbetsgrupp >> Internpris CO2 i Forum hållbar ekonomi har arbetat för att fler svenska företag och organisationer ska gå före och agera motor i omställningen genom att identifiera och hantera koldioxidrelaterade risker liksom möjligheter.

BAKGRUND  
Konsekvenserna av klimatkrisen blir alltmer akuta, och sedan klimattoppmötet COP27 i Egypten står det nu klart alla länders löften om utsläppsminskningar inte räcker för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grad. Samtidigt gör varje tiondels grad skillnad. Det mest effektiva styrmedlet för att minska utsläppen vore en global skatt på koldioxid. Aktörerna i forum hållbar ekonomi har identifierat förslaget som helt central för att minska utsläpp av växthusgaser, samtidigt konstaterar forumet att frågan ligger utanför den egna kontrollen. Istället för att invänta resten av världen kan svenska aktörer agera för att driva på utvecklingen så att fler länder och regioner verkar för att harmoniera system och mekanismer som underlättar för företag och organisationer verksamma på olika marknader att mäta, prissätta och hantera sina koldioxidutsläpp.

I slutet av sommaren 2022 bjöd Samordnaren in ett utvalt antal storföretag som alla på lite olika sätt utforskar möjligheten för internprissättning av koldioxidutsläpp som ett verktyg för klimatomställning. Mötet resulterade i ett antal insikter, däribland behovet av en plattform för kunskapsutbyte. Andra frågor som diskuterades var beräkningsmodeller, bristen på tillförlitlig data och utmaningar med att agera marknadsledare samt politikens roll i arbetet framåt.

MÅL
Ta fram förslag på åtgärder till Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling som överlämnades till regeringen maj 2023. Ambitionen har också varit att utveckla förslag på insatser som centrala samhällsaktörer kan samlas kring och börja agera utifrån här och nu, se Del 2 i färdplanen: Samordnarens 14 rekommendationer.

Detta arbete tas nu vidare av FN:s nätverk Global Compact Network Sweden som tillsammans med aktörerna i arbetsgruppen undersöker möjligheterna att ta fram steg-för-steg-vägledning kring beräkningsmodeller och implementering av internpris för koldioxidutsläpp. Ambitionen är att få fler svenska företag och organisationer att börja jobba med internpris som metod för att prissätta risker och förbereda sig för stigande utsläppspriser. Att också öppet redovisa dessa kostnader skapar incitament för att öka takten mot målet om noll nettoutsläpp.

Kontaktperson:
Mattias Svensson, tf VD Global Compact Network Sweden
mattias.svensson@globalcompact.se

Nedan aktörer har medverkade i arbetsgruppen:

  • Astrazeneca
  • Electrolux
  • H&M
  • LKAB
  • Vattenfall
  • Volvo Cars
  • Microsoft
  • Spotify

Kontaktperson
Emma Sterky, kanslichef
emma.sterky@regeringskansliet.se