matt-artz-lt2gzploamc-unsplash

Hitta verktyg, metoder och arbetssätt

Här kan du söka bland olika gratis tillgängliga verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle. Tänk på att ta reda på och utgå ifrån vilket behov du och din organisation har.

Det kan handla om att hitta nya ledningsformer, identifiera metoder som stöd för prioriteringar eller sätt att workshopa fram lösningar.

Tanken med listan är att ge en överblick över möjliga verktyg, metoder och arbetssätt som är kostnadsfria att ta del av och som vi har fått kännedom om. Vi har inte gjort någon värdering av verktygens användbarhet, utan överlåter det till er användare och till forskare.

Det är möjligt att filtrera på tre saker:

  • Användare: Om du bara vill visa stöd som är specifikt anpassat för en typ av aktör.
  • Användningsområde: Om du letar efter stöd i en viss fas i arbetet.
  • Typ av stöd: Om du vill avgränsa vilken sorts stöd du är ute efter. Vi skiljer på koncept/arbetssätt, vägledning, konkret verktyg och verktygssamling.

Känner du till någon metod, något arbetssätt eller verktyg som är tillgänglig och kostnadsfri, och som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle? Kontakta oss: kn.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se.

Filtrering träffar (38 st)

Panorama – visualiserar Sveriges klimatomställning

Syfte: Tillgängliggöra kunskap om Sveriges klimatomställning och visa en möjlig väg till nettonollutsläpp 2045
Beskrivning:  Öppen, myndighetsdriven webbplats som samlar information om, och visualiserar, Sveriges klimatomställning. Ger en överblick över Sveriges territoriella växthusgasutsläpp fördelat på olika sektorer och visar hur en mängd omställningar tillsammans kan bidra till att nå Sveriges klimatmål. Presenterar också styrmedel och andra åtgärder som driver på omställningen, med överskådliga sammanfattningar och länkar till mer information. Man klickar sig enkelt fram i grafiken för att utforska olika sektorers utsläpp och lära sig mer om möjliga lösningar. Baserad på officiell utsläppsstatistik.
Målgrupp: Alla
Ägare och mer läsning: Panorama drivs gemensamt av Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Länk: panorama-sverige.se och https://www.linkedin.com/showcase/panorama-sverige/

Medskapande omställningsarbete – Backcastingexpeditioner för Agenda 2030

Syfte: Ge stöd i att utforma ett medskapande omställningsarbete.
Beskrivning: Skrift som innehåller konkreta beskrivningar av några metoder och arbetssätt, som “backcasting” och “kryssning och expedition”, samt praktiska tips på hur man kan ta sig an arbetet med ett medskapande omställningsarbete.
Målgrupp: Kommuner och regioner men kan även användas av andra aktörer.
Ägare och mer läsning: SKR. Till skriften.

Teoripass – Styra med Agenda 2030

Syfte: Stödja kommuner och regioner i att komma igång med förändringsarbetet.
Beskrivning: Tre filmer som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. Första filmen ger en introduktion kring att organisera, styra och leda förändringsarbete med Agenda 2030. Den andra om att göra en nulägesanalys i ett förändringsarbete och den tredje att göra åtgärder, planera och genomföra.
Målgrupp: Kommuner och regioner, i första hand ledningsnivå.
Ägare och mer läsning: SKR. Till teoripassen.

Dialogguiden

Syfte: Stödja kommuner och regioner i planeringen av medborgardialoger.
Beskrivning: Webbplats som ger hjälp i att välja passande metod för dialog. Innehåller även exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial. Möjlighet att söka samt filtrera bland olika metoder och exempel utifrån önskat syfte med dialogen, kanal och delaktighetstrappan.
Målgrupp: Kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: SKR. Till Dialogguiden.

SKR:s skrift om medborgarbudget

Syfte: Involvera medborgare i att prioritera resurser, för att bl.a. möjliggöra inflytande, ansvarstagande, öka kunskap om beslutsprocessen eller öka intresset för politik.
Beskrivning: Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i prioritering av lokala resurser. SKR har sedan 2008 arbetat tillsammans med kommuner för att utveckla och pröva medborgarbudget. I skriften beskrivs hur systemet fungerar och de olika stegen i modellen för medborgarbudget. Även internationella trender för medborgarbudget presenteras. Skriften kan användas som inspiration men även som handbok för planering av införande av medborgarbudget.
Målgrupp: Kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: SKR (medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Allegre, en brasiliansk kommun). Läs skriften. Till SKR:s sida om medborgarbudget. SKR Lärande exempel. SKR:s podcast Demokratiresan (se avsnitt 2, 11, 32, 38 och 57).

SDG Synergies

Syfte: Främja systemsyn i genomförandet av Agenda 2030 och ge underlag för prioritering.
Beskrivning: Webbaserat verktyg för att identifiera och analysera synergier och målkonflikter, inklusive kedjeeffekter mellan mål. Bedömningar görs i en diskussionsbaserad deltagandeprocess som bygger på bedömning av experter i organisationen. Identifierar bl.a. vilka mål som har mest respektive minst positiv påverkan på helheten. Kan användas för analys av de globala målen men även anpassas utifrån organisationens egna mål. Verktyget är på engelska.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Stockholm Environment Institute. Till verktyget.

SDG Assessment tool (företag)

Syfte: Få insikter för att arbeta strategiskt med FN:s hållbarhetsmål.
Beskrivning: Webbaserat gratisverktyg för att bedöma verksamhetens direkt och indirekt bidrag till de globala målen, förbättringsområden och behov av att söka mer kunskap. Resulterar i en översiktlig rapport med information om hur verksamheten stödjer målen samt potential att göra mer. Uppskattad tid är ca. 15 minuter att svara på enkätfrågorna. Språket är engelska.
Målgrupp: Företag (främst byggmaterial och läkemedel)
Ägare och mer läsning: Ramboll. Till verktyget.

SDG Impact assessment tool

Syfte: Höja kunskapsnivån om helhetsbilden genom att identifiera positiv och negativ påverkan samt kunskapsluckor för de globala målen.
Beskrivning: Webbverktyg för självskattning och visualisering av hur verksamhet, innovation eller projekt direkt eller indirekt påverkar de globala målen samt för att identifiera kunskapsluckor. Bygger på kvalitativ självskattning som sker i fem steg: samla expertis, definiera avgränsningar, sortera målen, bedöm påverkan, beskriv framtida strategi. Tidsåtgången beror på ambitions- och kunskapsnivå men en första bedömning kan göras på cirka två timmar.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Verktyget.

Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling

Syfte: Ge stöd för att arbeta strukturerat med ansvarsfull teknikutveckling.
Beskrivning: Webbaserat verktyg för självutvärdering som tar mellan 1–3 timmar att genomföra. Består av tre delar som innehåller både flervalsfrågor och reflektionsfrågor: En första del som ger en överblick, en andra del som ger fördjupning och en sista del som knyter ihop de tidigare stegen och ger stöd inför det fortsatta arbetet. Leder fram till konkret åtgärdslista.
Målgrupp: Alla som arbetar med utveckling av teknik.
Ägare och mer läsning: Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Verktyget på svenska. Verktyget på engelska.

Världens agenda – Länsstyrelsens agenda! Processtöd för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de Globala målen

Syfte: Integrera och mer systematiskt arbeta med Agenda 2030.
Beskrivning: Processtöd för länsstyrelsernas bidrag till Agenda 2030 som består av tre delar: Hållbarhetsbarometern (kartläggning), stöd för interna arbetet (synliggöra kopplingen mellan uppgifter och agendan, målkonflikter, synergier, tvärsektoriella samarbeten m.m.) och externa arbetet (identifiera relevanta samhällsaktörer, samverkansbehov, vilka verkar i linje med respektive konflikt). Resultatet utgör underlag för mål och åtaganden i verksamhetsplaner.
Målgrupp: Länsstyrelserna. Kan anpassas och användas av andra nationella myndigheter.
Ägare och mer läsning: Länsstyrelserna. Processtödet (.pdf).

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Syfte: Inspirera och ge stöd i att utveckla och genomföra ett strategiskt miljö- och hållbarhetsprogram eller att få med ambitionerna i befintliga styrdokument.
Beskrivning: En vägledning i tre delar. Innehåller bl.a. checklistor, lärande exempel och en process i åtta steg för att utveckla och genomföra ett miljö- och hållbarhetsprogram.
Målgrupp: Kommuner.
Ägare och mer läsning: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Länsstyrelsen Skåne. Vägledningen fullversion. Vägledningen kortversion. Andra publikationer från RUS.

Digitala verktyg och guider som hjälper företag att arbeta hållbart

Syfte: Stödja företags hållbarhetsarbete.
Beskrivning: Webbplats med en samling av länkar till praktiska verktyg och guider. Exempelvis snabbtest för företags hållbarhetsstatus, checklista för transportköpare att göra rätt val, guide för att arbeta med Agenda 2030-målen, verktyg för att analysera sitt företags styrkor och svagheter i förhållande till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption och guide för små och medelstora företag som exporterar eller har en internationell värdekedja.
Målgrupp: Företag.
Ägare och mer läsning: Företagarna. Webbplatsen.

Kollektiv intelligens

Syfte: Nyttja varje människas kunskap maximalt genom att tänka och handla utifrån den samlade kunskapen i kollektivet, för att möta krav och utmaningar som ökad komplexitet och specialisering medför.
Beskrivning: Kan ses både som förmåga och styrningslogik där hela gruppen är delaktig i koordinering av de gemensamma kunskaperna. Ställer krav på medarbetare att förstå ledarskapets villkor trots att de inte själva är ledare. Ledarens roll är att komma åt mer av gruppens kollektiva intelligens. Motsats till logik där central ledning fattar besluten, är ordergivare och problemlösare. Utgångspunkten är att människor, med olika kunskaper, måste sammanföra kunskaperna till en kollektiv intelligens för att lyckas lösa framtidens arbetsuppgifter.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Föreläsning av Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm (Youtube). Webbinarium “Vad krävs för att vara kollektivt intelligenta i kris?” arrangerat av Partsrådet. Partsrådet erbjuder tjänsten ”Kollektiv förmåga” till myndigheter, och har läsning på deras hemsida, bl.a. om fyra förmågor för kollektiv intelligens.

Målgruppsarenan

Syfte: Ge kunskap om olika målgruppers drivkrafter och hinder för att ändra beteende eller välja mer hållbart, och hur man kan utveckla eller testa produkter, tjänster eller samhällsservice som får din målgrupp att göra hållbara val.
Beskrivning: Ett workshopmaterial som bygger på omfattande forskning om hur värderingar styr människors val och beteenden. Materialet består av en arena indelad i fyra segment, Utforskare, Bevarare, Samhällsfokuserade och Framgångssträvare. Åtta exempelpersoner ger dig inblick i vilka olika sorters människor som finns i de olika segmenten, deras livsstil, hinder och drivkrafter för hållbara val, samt vilket stöd de behöver för att ändra beteende. Du kan välja om du vill utforska materialet, utveckla nya idéer eller utvärdera något befintligt.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: KTH Green Leap. Workshopmaterialet.

Omställningskollen & Omställningsdialogen

Syfte: Forskningsbaserad hjälp att komma vidare i omställningsarbetet på lokal och regional nivå, för att uppnå t.ex. målen inom Agenda 2030 och Sveriges klimatmål.
Beskrivning: Två workshop-metoder som baserar sig på fyra vetenskapligt framtagna scenarier för ett hållbart Sverige 2050. Omställningsdialogen är till för att tänka nya strategiska tankar om hur en hållbar framtid kan se ut. Omställningskollen går ut på att utvärdera befintliga planer och strategiers transformationshöjd, inkl. upptäcka inlåsningar, antaganden och målkonflikter. Metoderna går att anpassa till befintliga processer och frågeställningar i organisationen. Finns kortfattade versioner som kan göras på egen hand utan processtöd.
Målgrupp: Kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: IVL Svenska miljöinstitutet. Verktygen. Vägledning i kommunal och regional omställningsarbete och hur scenariobaserat arbetssätt kan användas.

Three Horizons

Syfte: Dela bilder över framtiden för att skapa en gemensam bild för hur en önskad framtid kan nås.
Beskrivning: Metod som erbjuder ett enkelt och intuitivt systematiskt sätt att diskutera dagens utmaningar, förhoppningar för framtiden och vilka förändringar och innovationer som krävs för att en önskad framtid ska nås. Metoden utgörs av en diskussionsbaserad deltagandeprocess. Framtiden diskuteras utifrån tre horisonter: ”business as usual”, visioner om en livskraftig framtid och disruptiv innovation.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Skriftlig introduktion (på engelska). Muntlig introduktion av Kate Raeworth (Youtube, på engelska). Stöd för genomförande (på engelska). Bill Sharpes bok och mer om Three Horizons.

Resilience thinking (Resilienstänk)

Syfte: Bidra till förmågan att hantera komplexa samhällsutmaningar genom integrerat, långsiktigt och strategiskt arbete.
Beskrivning: Teori och metodik som utgår från systemperspektiv. Exempelvis: Sju principer för resiliens som kan användas för att analysera styrkor och svagheter, resiliensanalys som är en samverkansprocess för att identifiera mer integrerade och effektiva strategier och Wayfinder som är en gratis webbaserad guide för utvecklingsprocesser med tillhörande verktygslåda.
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Sju principer för resiliens: hemsida respektive informationsblad. Wayfinder (på engelska).

Hållbarhetssäkring

Syfte: Styra verksamhetens genomförande och effekter mot hållbarhet med beaktande av alla tre hållbarhetsdimensioner.
Beskrivning: Verktyg i form av arbetsprocess i fyra delar: säkring gentemot regional utvecklingsstrategi, hållbarhetsanalys, hållbarhetsnycklar, åtgärder och indikatorer samt en samlad bedömning och beslutsunderlag. Till verktyget finns handbok och mall. Verktyget utgår från Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi men kan bytas ut till sin egen strategi.
Målgrupp: Regioner, kan även användas av kommuner och myndigheter om strategisteget byts ut mot egen strategi.
Ägare och mer läsning: Region Kronoberg. Verktyget.

Workshop Agenda 2030

Syfte: Bekanta sig med målen, synliggöra hur den egna organisationen arbetar mot målen samt diskutera prioriteringar och åtgärder.
Beskrivning: Skrift med fyra enkla workshop-övningar om Agenda 2030. Övning 1) Vilka globala mål jobbar ni med idag? Övning 2) Vad i min verksamhet har koppling till respektive mål? Övning 3) Vad inom Agenda 2030 behöver ni jobba mer med? Övning 4) Vilka luckor finns mellan utmaningar och befintligt arbete?
Målgrupp: Alla.
Ägare och mer läsning: Länsstyrelsen i Jönköpings län. Workshop-övningarna.

Vägledning om förändringsledning

Syfte: Att underlätta och stödja individuell och organisatorisk förändring för att uppnå målet med en förändring.
Beskrivning: Vägledning som beskriver vad förändringsledning är och de tre stegen i processen: förbered, genomför och förstärk. Kompletteras med webbsida med utförligare beskrivning av varje steg. Analysverktyg för bedömning av omfattning och påverkan samt mall för förändringsplan finns för nedladdning i första steget.
Målgrupp: Offentlig verksamhet, i första hand de som arbetar med verksamhetsutveckling.
Ägare och mer läsning: Ekonomistyrningsverket. Vägledningen. Steg för steg-beskrivning av processen.

Glokala Sveriges kunskaps- och metodstöd

Syfte: Integrera Agenda 2030 i sin ordinarie styrning, ledning och verksamhet samt utveckla samverkan med medborgare och samhällsaktörer.
Beskrivning: Skrift som innehåller en kunskapsdel och en metoddel. Metoddelen beskriver arbetsgång för att identifiera relevanta mål och delmål för det egna uppdraget samt i vilken grad arbetet bidrar till målen, finna synergier, målkonflikter och områden för dialog och samarbete, identifiera relevanta samhällsaktörer för samverkan, samt relatera till agendans centrala principer. Bedömningar görs genom självskattning.
Målgrupp: Kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: Glokala Sverige. Kunskaps- och metodstödet.

1.5°C Business Playbook

Syfte: Hjälpa företag att införa mål som ligger i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Beskrivning: Guide bestående av fyra pelare som ska underlätta för företag att halvera sina utsläpp innan 2030 genom värdekedjan: Pelare 1 hur minska egna utsläpp. Pelare 2 minska utsläpp i värdekedjan. Pelare 3 integrera klimat i affärsstrategin. Pelare 4 påverka klimatåtgärder i samhället. Fokus på att vara en enkel guide och skapa snabba åtgärder – som är förankrad i senaste klimatvetenskapen. På engelska. 
Målgrupp: Företag.
Ägare och mer läsning: Exponential Roadmap Initiative. Guiden (.pdf).

GD-Forums hållbarhetsbarometer

Syfte: Kartlägga och föra diskussion om nuläget i hållbarhetsarbetet, inkl. styrkor och utvecklingsområden.
Beskrivning: Självskattningsverktyg. Täcker in flertal områden i en myndighets verksamhet, som styrning och ledning, interna processer och samverkan med andra. Kan användas för att komma igång med hållbarhetsarbetet. Ska stimulera till diskussioner om hållbarhetsarbetet inkl. vad som behöver utvecklas. Har testats i ett antal myndigheter på ledningsnivå och på mer operativ nivå.
Målgrupp: Myndigheter, främst ledningsgrupper.
Ägare och mer läsning: GD-Forums hållbarhetsbarometer

Vägledning för myndigheters stöd till företag i deras arbete med miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030

Syfte: Stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i Sveriges län kring miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030.
Beskrivning: Skriftlig vägledning om hur myndigheter, kommuner och offentliga organisationer kan stödja företag att verka för miljö- och hållbarhetsmål samt hur företag direkt kan använda miljömålen. Består av tre huvudsakliga delar: generell vägledning riktad till offentliga aktörer om hur de kan stödja och verka gentemot företag, generell vägledning riktad direkt till företag samt branschspecifika vägledningar. Har främst regionala och lokala nivån som utgångspunkt men kan användas nationellt.
Målgrupp: Myndigheter, kommuner och andra offentliga organisationer samt företag/branscher.
Ägare och mer läsning: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Länsstyrelsen Skåne. Vägledningen. Andra publikationer från RUS.

Her City Toolbox

Syfte: Stödja hållbar och inkluderande stadsutveckling.
Beskrivning: Digital verktygslåda för att inkludera ålders-, genus- och socioekonomiska perspektiv i utvecklingen av hållbara städer och samhällen genom att strategiskt involvera unga kvinnor i stadsplanering och designprocessen. Består av nio flexibla block i stadsplaneringens tre faser: utvärdering, design och implementeringsfasen. Varje modul består av ett antal aktiviteter och steg- för steg-beskrivning av varje aktivitet inklusive digitala verktyg. t.ex. checklistor, manualer, enkäter och agendor. På engelska.
Målgrupp: Kommuner och städer.
Ägare och mer läsning: UN Habitat och Global Utmaning. Verktygslådan. Guide till verktygslådan(.pdf). Tutorial (Youtube). Guide för inkluderande stadsplanering (svenska).

Entry points and levers of change

Syfte: Visa på vikten av att arbeta med integrerade vägar till omställning och hur det går att göra.
Beskrivning: Koncept för integrerat arbete med Agenda 2030. Sex ingångsområden till omställningen och fyra hävstänger som behöver användas samstämmigt och kontextberoende inom varje område för att skapa den omställning som krävs.
Målgrupp: Nationell nivå, men andra offentliga aktörer kan inspireras.
Ägare och mer läsning: Utvecklat av oberoende forskare utsedda av FN:s generaldirektör. Sammanfattning och exempel (.pdf, på engelska). Beskrivning av hur man bör förstå ingångsområdena och hävstängerna mer konkret.

Beyond budgeting (budgetlös styrning)

Syfte: Kunna arbeta mer flexibelt (händelsestyrt och situationsanpassat) utifrån att osäkerhet och förändring är ett normaltillstånd.
Beskrivning: Styrfilosofi som står i kontrast till traditionell budgetstyrning. Ser bortom den redovisningsfokuserade styrningen och budgetens fiktiva deadline. Förespråkar istället decentraliserade organisationer som med hjälp av rullande prognoser och en ständigt framflyttad horisont gör att organisationer kan vara effektiva i en föränderlig omvärld. Kan arbetas med praktiskt i planering och prognosticering på olika sätt.
Målgrupp: Företag.
Ägare och mer läsning: Beyond Budgeting Institutes 12 principer för ledarskap och styrning (på engelska). Tidningsartikel om två företag som använder budgetlös styrning (på engelska).

Community organising

Syfte: Adressera specifika problem och stärka gemenskapers egenmakt och inflytande.
Beskrivning: Arbetssätt som handlar om att föra människor i lokalsamhället samman för att agera utifrån gemensamma intressen och mål. Innebär i regel att nå, lyssna, föra samman, organisera, dra upp strategi samt motivera. Kan vara konfliktorienterad eller konsensusorienterad i förhållande till makthavare.
Målgrupp: Lokalsamhällen och aktörer som vill stärka lokalsamhällen.
Ägare och mer läsning: Guide (på engelska).

Adaptive collaborative management

Syfte: Lära och agera gemensamt för att anpassa sig utifrån förändringar och förbättra utfallet, samt öka deltagandet bland marginaliserade grupper i beslutsfattandet.
Beskrivning: Process för kollektiv problemlösning och hantering kring lokala frågor som inkluderar marginaliserade grupper. Bygger på socialt lärande och att lära genom att göra.
Målgrupp: Lokala gemenskaper.
Ägare och mer läsning: Guide (på engelska).

Voluntary Local Review (VLR)

Syfte: Påskynda måluppfyllelsen genom att bekräfta åtagandet och bedöma Agenda 2030-måluppfyllelsen, samt ge kunskapsunderlag för policy och prioriteringar.
Beskrivning: Ett åtagande som innebär en process där en stad presenterar progressionen mot målen. Innebär bl.a. att identifiera hur befintliga strategier, program, data och mål ligger i linje med globala målen, arrangera forum för intressenter och lämna in en rapport till FN under HLPF.
Målgrupp: Städer, kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: Finns endast guider på engelska än så länge. Guide från FN. Guide med utgångspunkt i genomförda VLR’s från UCLG och UN HABITAT: Del 1 (.pdf) & Del 2. Guide från EU med indikatoruppsättning.

Collective impact

Syfte: Skapa hållbara lösningar på problem genom koordinering och gemensamma mål.
Beskrivning: Koncept för sektorsövergripande samarbete för att adressera komplexa sociala och miljömässiga utmaningar. Fem beståndsdelar/förutsättningar: 1) Gemensam agenda 2) Uppföljning på samma sätt 3) Ömsesidigt förstärkande aktiviteter 4) Löpande kommunikation 5) Kompetenta och dedikerade resurser för att stödja arbetet.
Målgrupp: Framför allt aktörer på lokal och regional nivå.
Ägare och mer läsning: Artikeln med första introduktionen av konceptet (på engelska). Forum med information, verktyg och nätverk (på engelska).

OECD:s modell för samstämmig politik för hållbar utveckling

Syfte: Vägleda för att systematiskt integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling i policyutvecklingen.
Beskrivning: En modell som består av åtta komponenter som OECD lyft fram som centrala för genomförandet av Agenda 2030. Kan betraktas som framgångsfaktorer för genomförandet på nationell, lokal och regional nivå. Bygger på erfarenheter från flera länders arbeten med hållbar utveckling.
Målgrupp: Statliga nivån men kan även vägleda kommuner och regioner.
Ägare och mer läsning: OECD. Beskrivning i OECD-rapport, se kap. 2 (på engelska). Översättning till svensk kontext av Agenda 2030-delegationen, se avsnitt 3.3. Beskrivning för kommuner och regioner.

SME Climate Hub Tools

Syfte: Ge stöd för företag att halvera utsläpp till 2030 och netto-nollutsläpp före 2050.
Beskrivning: Verktygssamling med ett flertal verktyg och guider för olika användningsområden: göra åtaganden och sätta mål, följa upp och mäta utsläpp, implementera klimatstrategi, komma igång med konkreta åtgärder och bidra till klimathandling i samhället. Möjlighet att filtrera fram verktyg utifrån vad man söker. På engelska.
Målgrupp: Små och medelstora företag.
Ägare och mer läsning: SME Climate Hub. Hemsidan.

Science based targets

Syfte: Stödja företag att sätta vetenskapsbaserade mål i linje med Parisavtalet och stärka konkurrenskraft i omställningen till en lågutsläppsekonomi.
Beskrivning: Initiativ som definierar och främjar best-practice i att sätta vetenskapsbaserade mål. Femstegsprocess för att gå med i initiativet och sätta vetenskapsbaserade mål. Initiativet visar upp goda exempel, erbjuder resurser, workshops och vägledning samt bedömer och godkänner företagens mål.
Målgrupp: Företag.
Ägare och mer läsning: Science Based Targets initiativet (SBTi). Hemsidan.

PCSD Toolkit

Syfte: Stödja samstämmigt arbete för hållbar utveckling.
Beskrivning: En samling av guider, checklistor, goda exempel och verktyg för att analysera, förstärka och följa upp samstämmigheten i implementeringen av de globala målen. Tre kategorier verktyg: strategi och ledarskap, koordinering mellan sektorer och styrnivåer, effekter och kunskapsinformerat beslutsfattande. På engelska.
Målgrupp: Framför allt nationell nivå.
Ägare och mer läsning: OECD. Samlingen.

Community Readiness Model

Syfte: Förstå och mäta hur redo en ”gemenskap” är att adressera en specifik fråga och använda kunskapen för att stimulera förändring.
Beskrivning: Utgörs av en process i fem steg, från att identifiera och definiera frågan, det vill säga vad man vill mäta mognaden på, till att utveckla strategier och aktiviteter utifrån mognadsnivå. I modellen ingår ett instrument för att bedöma gemenskapens (organisationens, gruppens etc.) mognadsnivå på en niogradig skala. Testats av bl.a. kommuner, regioner och länsstyrelser.
Målgrupp: Främst civila samhället och offentliga aktörer.
Ägare och mer läsning: Utvecklat av Tri-Ethnic Center for Prevention Research, Colorado State University. Handbok (på¨ engelska). Guide för civilsamhällesaktörer (på engelska).

The Reference Framework for Sustainable cities

Syfte: Stöd för att utforma strategi eller ett projekt som tar hänsyn till alla delar av hållbar stadsutveckling.
Beskrivning: Webbaserat planeringsverktyg uppdelat i olika steg: välj hållbarhetsramverk (Agenda 2030, ISO 37101 eller RFSC), definiera ambitioner, beskriv och bedöm projektets effekter samt följ utvecklingen. Innehåller bl.a. checklista med 25 frågor och en databas med indikatorer. På engelska.
Målgrupp: Kommuner och städer.
Ägare och mer läsning: Samarbete mellan French Ministry in charge of housing and urban development, The Council of European Municipalities and Regions och CEREMA. Verktygssamlingen.

URBACT Toolbox

Syfte: Ge stöd i problemanalys, utformning och implementering av åtgärder för att lösa ett problem
Beskrivning: Samling av konkreta verktyg som bygger på principer om samarbete och att tänka gemensamt. Verktygssamlingen är uppdelad i olika faser: problemanalys, utformning, resurssättning, implementering, resultatmätning samt för att engagera intressenter och dela kunskap. Innehåller exempelvis övningarna ”Fem varför” och ”Finansieringsmatrisen” samt webbinarium om kreativa digitala workshops. På engelska.
Målgrupp: Främst offentliga aktörer men verktygen kan användas av alla.
Ägare och mer läsning: URBACT. Verktygslådan.