lo_ehl

“När vi rör oss i samma riktning blir förändringen större”

LO och Ekonomihögskolan i Lund berättar vad de hoppas att färdplanen för hållbar ekonomi ska leda till.

De är 17 olika samhällsaktörer med ett gemensamt mål: att öka takten i omställningen med ekonomin som medel. Tillsammans arbetar de i Nationell samordnare Agenda 2030:s (Natsam2030) initiativ att formulera en gemensam riktning för hur vår ekonomi kan användas och styras för att fungera som motor i omställningen till det hållbara samhället.
Det var på klimattoppmötet i Glasgow i Skottland förra året som, Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström, tillsammans med Volvo Cars, Finansinspektionen, Spotify och Naturskyddsföreningen presenterade uppdraget att ta fram en färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling. Sedan dess har Forum hållbar ekonomi och arbetet med färdplanen utökats med flera arbetsgrupper och aktörer. En central utgångspunkt för medverkande aktörer i Natsam2030:s initiativ är ledarskapet. Att leda omställningen till hållbar utveckling kräver ett starkt, moget och modigt ledarskap som verkar långsiktigt och som vågar förändra och utmana strukturer som idag är ohållbara.
Fackförbundet LO och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är två aktörer för omställning i Forum hållbar ekonomi som här berättar vad de hoppas att färdplanen ska leda till.

– Tillsammans kan vi åstadkomma en förflyttning i positiv riktning. Vi tycker att det är viktigt att medverka i initiativ som har en bra mix av olika samhällsaktörer. Vi behöver komma samman. Industri, finansmarknad, förvaltning, beslutsfattare. Vi behöver diskutera, hitta gemensamma lösningar och vägar framåt. Det är så vi gör framsteg, och de är också så vi kan gå snabbare från ord till handling, säger Susanne Arvidsson, docent i redovisning och finans vid Lunds universitet, tillika programchef för Mistra Biopath och föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Vad hoppas ni att färdplanen ska kunna leda till?
– Vi hoppas att färdplanen ska kunna bli något som kan ge vägledning i omställningen. Det tror vi är viktigt. Det finns ett stort behov av konkreta färdplaner idag. Det finns många enskilda frivilliga initiativ, och som aktör plockar man kanske lite från varje. Men det behövs något som visar riktningen, visar vägen, som möjliggör att vi rör oss i samma riktning och takt. Då blir förändringen större. Det behövs vägledning och tydlighet genom omställningen eftersom den är väldigt komplex. Det är ingen modest anpassning vi pratar om, utan en komplex omställning som kräver förändring på många nivåer. För oss är också arbetet med att utbilda framtidens transformativa ledare väldigt viktigt. Vad är det för kompetenser och färdigheter man behöver som förändringsagent? Hur behöver vi som lärosäte utforma våra utbildningar för att tillgodose dessa behov? Det här är ett viktigt område att arbeta kring där vi behöver samverka med andra aktörer.

Enligt agendans övergripande princip ingen ska lämnas utanför ska de globala målen nås för alla människor, i alla delar av samhället. Att säkerställa en rättvis omställning där ingen lämnas utanför betyder att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet går hand i hand. Däremot finns det inte ett svar hur omställningen ska gå till, utan hur:et behöver vi komma fram till i samverkan med olika samhällsaktörer, förklarar LO-ekonomen Anna Almqvist.
– Vi vet att det är hög tid att agera, att takten i omställningen måste öka om vi ska nå de globala målen och målen i Parisavtalet. Något vi uppskattar med det här initiativet är att vi ska vara konkreta. Vi ska skapa en konkret färdplan för hållbar ekonomi, för hur vi växlar upp takten. Hur gör vi det egentligen? Det är också bra att många olika samhällsaktörer gemensamt diskuterar fram vad som krävs, ger sin syn på vad som behövs i omställningen och beskriver vilka hinder som finns. Det är värdefullt.

Vad hoppas ni att färdplanen ska kunna leda till?
– Det är det jag var inne på tidigare, ett tydligt hur, HUR kan omställningen ske? Det finns inte bara ett sätt, såklart, men att tydligt peka på viktiga verktyg och möjliga vägar framåt är viktigt. Vad behöver ske i praktiken? Vad krävs av olika aktörer? Politiken, privat sektor, aktörer som oss själva… Hur:et hoppas vi ska tydliggöras, säger Anna Almqvist.

Hur får man med sig ledarskapet i omställningen?
– Det är väldigt viktigt med ledarskapet. När jag är ute och pratar med företag, i styrelserum, där är det viktigt att lyfta betydelsen av ledarskap och specifikt transformativt ledarskap. Som jag sa tidigare: Vi pratar inte om små anpassningar av business as usual. Vi pratar om en omställning som påverkar varje liten del av en organisation, oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet. Det behövs ett nytt mindset. Vilka färdigheter och kompetenser krävs? Hur behöver vi omdana och förändra nuvarande rutiner, processer och strukturer? Det är också oerhört viktigt att man tar en tydlig roll. Det är viktigt med ansvarsfördelning, resursfördelning, och mandat. Hållbarhetsfrågorna får inte bara strösslas över ordinarie verksamhet. Det måste finns mandat för att göra genomgripande förändring av nuvarande processer, rutiner, och strukturer. Först då närmar vi oss den förändring som behövs, berättar Susanne Arvidsson vid Lunds universitet.

Anna Almqvist på LO menar att det är viktigt att det finns en insikt och förståelse bland de som leder en organisation för hur organisationens kärnuppdrag påverkas av omställningen.
– Att det finns en insikt, en förståelse, i stora delar av organisationen och inte minst bland ledarskapet är viktigt. För oss som facklig organisation handlar det om att omställningen innebär en strukturomvandling som kommer påverka hela arbetsmarknaden. Det är grunden i vår existens som kommer påverkas, och det är viktigt att förstå. Har man denna förståelse blir det mer naturligt att ledarskapet börjar fundera över vägar framåt. Hur det påverkar våra förbund ? Vad det finns för vägval? Att det finns en intern förståelse för det här har gjort att vi är med.