Illustration: Airi Iliste

Vår delrapport: Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling

Klimatkrisen, hotad biologisk mångfald och växande ojämlikhet i världen gör att genomförandet av Agenda 2030 är att betrakta som närmast akut. Pandemin och det allvarliga säkerhetsläget i Europa gör att situationen nu förvärras ytterligare. För att klara omställningen till det hållbara samhället behöver Sverige ta fram en handlingsplan för att öka takten i samhällstransformationen.
Det är huvudbudskapet i Nationell samordnare för Agenda 2030:s delrapport ”Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen” som i mars 2022 överlämnades till regeringen och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Agenda 2030 är det mest offensiva och allomfattande initiativet någonsin för en genomgripande förändring av världen – en omställning till det ekonomiskt, sociala och miljömässigt hållbara samhället. Däremot räcker FN:s utvecklingsagenda, med sina 17 uppsatta mål och 169 delmål för hållbar utveckling, inte som verktyg för omställning till det hållbara samhället. Det är ett utmärkt ramverk för att beskriva målbilden av en hållbar värld, utan fattigdom där vi lever i fredliga och trygga samhällen inom planetens gränser, men är inte en plan som med enkelhet går att översätta till praktisk handling lokalt och regionalt.

Natsam2030 konstaterar därför att Sverige behöver komplettera agendan med både en vision och en plan för det svenska genomförandet.

Det återstår nu åtta år till att målen ska ha uppfyllts. För svensk del betyder det två mandatperioder bort. För att klara överenskomna mål för hållbar utveckling enligt såväl Agenda 2030 som Parisavtalet, behöver vi öka takten i omställningen. Ju längre vi väntar, desto svårare, dyrare och mer omfattande väntas hanteringen av klimatkrisens konsekvenser bli och med den tilltagande social oro.
I det perspektivet finns viktiga lärdomar att dra från hanteringen av pandemin för hur Sverige som nation behöver arbeta för att hantera komplexa samhällsutmaningar, som t ex omställningen till ett hållbart samhälle. Insatser av central betydelse i krishanteringen kan sammanfattas som:

  • Tvärsektoriella
  • Samordnade
  • Snabbfotade

Att identifiera systemviktiga och ansvariga aktörerna på nationell nivå samt en effektiv hantering av ekonomiska medel var också avgörande för hanteringen av pandemin. 

Natsam2030 har identifierat dessa ingredienser som helt nödvändiga även för genomförandet av Agenda 2030 varför vårt budskap är att regeringen och ytterst statsministern måste ta tydligt ledarskap för transformationen till det hållbara samhället.

Delredovisningen innehåller flera förslag och rekommendationer inom tre övergripande områden: tydligare styrning av det nationella arbetet, en anpassning av de ekonomiska ramverken samt säkrad långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling.

Natsam2030 menar att det behövs en konkret handlingsplan med åtgärder och utpekade ansvariga för att genomföra Agenda 2030.

Vägen till det hållbara samhället förutsätter genomgripande samhällstransformationer. Natsam2030 har därför valt att i vårt arbete utgå från ett helhetsperspektiv på transformationen med fokus på alla tre dimensioner: den ekonomiska, miljömässiga och sociala och deras ömsesidiga beroende.

Natsam2030 har prioriterat frågor där bedömningen är att utredningen har en särskild funktion att fylla och utgår från att arbetet för hållbar utveckling ska präglas av långsiktighet och uthållighet bortom år 2030. Natsam2030 arbetar inom följande fem prioriterade områden:

  • Ledarskap för samhällets transformation
  • Hållbar ekonomisk utveckling
  • Transformation på lokal och regional nivå
  • Data för hållbar utveckling
  • Hållbar konsumtion och produktion

Natsam2030 arbetar utifrån strategin att fler ska göra mer och bättre. Genom dialog och samordnande av samhällsaktörer i nya konstellationer med tillgång till nya mötesplatser utmanas och uppmuntras de att göra nu, göra mer, ifrågasätta och ompröva och göra igen. Våra insatser har lett till ökad mobilisering, mer kunskap och mer delaktighet, tydligare samverkan och mer medvetna beslut om effekter inom samtliga dimensioner av agendan. Allt detta leder till att vi gemensamt ökar takten i transformationen vilket är vårt uppdrag: Nu gör vi!

>> Läs pressmeddelandet
>> Ladda ned rapporten

Illustration: Airi Iliste