Att respektera planetens gränser och ta ansvar för kommande generationer samt att säkerställa en rättvis omställning genom att inte lämna någon utanför, är övergripande principer för färdplanen. Utifrån dessa har Forum hållbar ekonomi identifierat tre avgörande utgångspunkter för att öka takten i omställningen till hållbar ekonomisk utveckling. Läs mer om detta och våra uppmaningar till politikens, marknadens och samhällets aktörers att agera.

  1. Gör det lagligt, lätt och lönsamt att agera hållbart

Många av samhällets befintliga ekonomiska strukturer gör det svårt för marknadens och samhällets aktörer att agera hållbart. Ett kortsiktigt perspektiv präglar en stor del av ekonomin, och nuvarande regelverk tillåter ibland ohållbart agerande samtidigt som ett hållbart agerande kan straffas. Hållbara alternativ är ofta dyrare för en enskild aktör även om det skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Om vi vill ha ett hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030 behöver detta förändras. Det behöver bli möjligt, enklare och åtråvärt för företag, organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och medborgare att agera hållbart.

Det behövs förändringar av lagar och regler, av incitament och stimulanser, i de strukturer inom vilka marknadens aktörer verkar så att vi ges förutsättningar och incitament för hållbart agerande. Vi behöver också ta bort andra hinder, identifiera och lösa ut målkonflikter samt skapa ekonomiska incitament för aktörer och individer att göra hållbara val i vardagen, på arbetsplatsen, i näringslivet samt i det offentliga.

Politikens ansvar för att utveckla förutsättningar och möjliggöra omställning på systemnivå

Marknadens och samhällets aktörers ansvar för att utveckla förutsättningar och möjliggöra omställning på systemnivå

2. Verka för öppenhet, transparens och samverkan

Ingen enskild aktör kan själv lösa de utmaningar vi står inför. Samhällets alla aktörer behöver arbeta tillsammans för att driva på hållbarhetsomställningen och det kräver multipla perspektiv och mer av oss alla i form av samverkan, ansvarstagande och innovationsvilja, också utanför den egna verksamhetens kärnområden. Att samverka, vara öppna och transparenta och dela med sig av data, kunskap, erfarenheter och kompetens är avgörande för att öka takten i omställningen, och minskar också riskerna och därmed kostnaderna för oförutsedda hållbarhetskriser och naturkatastrofer. Det stärker också förtroendet i samhället för berörda aktörer.

I det sammanhanget är EU:s taxonomi för hållbar finansiering avgörande för att ställa om kapitalflöden i mer hållbar riktning. En gemensam ram för hållbar finansiering har en nyckelroll i både genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030, och innebär att bolagen förser investerare och andra intressenter med hållbarhetsinformation som är tillförlitlig och jämförbar.

Politiken ansvarar för att skapa förutsättningar som möjliggör och stödjer omställning på organisatorisk nivå

Marknadens och samhällets aktörers ansvar

3. Utveckla ledarskap för samhällstransformation

Omställningen till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling möjliggörs genom stora och små beslut i vår vardag. Den genomgripande omställningen av samhället att vara omöjlig att uppnå utan ett brett folkligt stöd och engagemang. Expertkunskap är bara en pusselbit, lokal kunskap, relationell kunskap och levda erfarenheter är exempel på andra kunskapsformer som är nödvändiga för att hantera komplexa samhällsutmaningar. För att klara den samhällstransformation som agendan syftar till behöver vi därför höja den samhälleliga kunskapsnivån om hur vi alla kan bidra i omställningsarbetet. Vi behöver också utveckla ledare för transformation som förstår att involvera medarbetare, medborgare och medmänniskor genom att stärka deras möjligheter till inflytande och delaktighet i samhällstransformationen.   

Vi är alla ledare i omställningen till en hållbar värld och därför behöver vi också stärka våra inre förmågor för att möta yttre utmaningar och se vilka färdigheter vi som individer behöver utveckla för att bidra till omställningen. Att leda omställningen till hållbar utveckling kräver ett starkt, moget och modigt ledarskap som verkar långsiktigt och som vågar förändra och utmana befintliga strukturer som idag är ohållbara.

Politiken ansvarar för att skapa förutsättningar som möjliggör och stödjer omställning för samhällets alla aktörer

Marknadens och samhällets aktörers ansvar