Samtal om hållbar utveckling

I vårt arbete tar vi ibland fram underlag som kan förtydliga, reda ut begrepp och utgöra grund för vidare arbete på olika sätt. Skribenterna står själva för innehållet i rapportserien nedan om inget annat anges.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sdg-synergies-img-300x256.png
  • Utvärdering piltostudie: SDG Synergies

Tillsammans med forskare vid SEI och Linköpings universitet har Samordnaren genomfört en pilotstudie i sex kommuner av SDG Synergies, en metod med tillhörande verktyg för att kartlägga och analysera målsynergier och målkonflikter. Metoden har testats och förfinats i en rad fallstudier internationellt och har nu testats för första gången i svenska kommuner. De medverkande kommunerna har varit: Alvesta kommun, Falköpings kommun, Flens kommun, Luleå kommun, Vellinge kommun och Örebro kommun. Agenda 2030samordnarens utvärdering och rapport om arbetet med SDG Synergies är en del av serien Samtal om hållbar utveckling. Läs den här.

  • Hur definierar vi ekonomisk utveckling?

Vad innebär hållbar ekonomisk utveckling i praktiken? Och hur stimulerar vi ekonomisk utveckling som är långsiktigt hållbar? 


Dessa två frågor var utgångspunkten för Natsam2030:s initiativ: Forum Ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 (numera under namnet Forum hållbar ekonomi).

Forumet, som består av aktörer från såväl det offentliga som privat och ideell sektor, har i Natsam2030:s regi träffats under våren för att närmare diskutera hur den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 kan fungera som motor i omställningen. 

I det arbetet har professor Göran Finnveden vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm, fått i uppdrag att göra en sammanställning av tillämpliga strategier för hållbar ekonomisk utveckling. Resultatet är skriften:
Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling? – En introduktion till olika strategier för att nå hållbar ekonomisk utveckling