Klimatpolitiska rådets rapport 2021

RAPPORT: Klimatsatsa Sverige ur krisen

Klimatpolitiska rådet vill att återhämtningen kopplats till klimatomställningen.

Coronakrisen utgör en stor påfrestning för samhället, men är också ett möjlighetsfönster för klimatomställningen. Det skriver Klimatpolitiska rådet i årets granskningsrapport till regeringen.

“Nu finns både en mognad och ett momentum som regeringen behöver nyttja bättre än man hittills gjort. När stora ekonomiska stimulanser lanseras efter pandemin bör dessa, liksom fler reformer, inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen”.

I rapporten har Klimatpolitiska rådet granskat hur återhämtningspolitiken under pandemin påverkar Sveriges möjligheter att uppnå de klimatpolitiska målen och den samlade bedömningen är att: Takten i omställningen fortfarande är för låg och den beslutade politiken inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Bara tio procent av återhämtningspolitiken under pandemin bidrar till att nå klimatmålen, enligt årets rapport.

I rapporten presenteras 13 rekommendationer: 

>> Använd återhämtningspolitiken till att förverkliga den klimatpolitiska handlingsplanen

>> Stärk klimatkollegiets mandat

>> Skapa utrymme för klimatinvesteringar inom det finanspolitiska ramverket genom 

>> Inkludera klimatperspektivet i riskanalysen av de offentliga finansernas hållbarhet

>> ..och i pågående omarbetning av riksbankslagen

>> Inför en snabbare och mer transparent tillståndsprövning av investeringar som bidrar till klimatomställningen

>> Agera tillsammans med civilsamhället för ett kunskapslyft för klimatet genom att investera i kunskap och kompetens inom klimatomställningen

>> Se till att planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar

>> Stärk Sveriges engagemang och påverkan inom EU

>> Främja de beteendeförändringar som stärker möjligheterna att nå klimatmålen

>> Redogör för genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen årligen till riksdagen

>> Presentera klimatredovisningen på samma anslagsövergripande nivå som finansplanen

>> Inkludera möjligheterna att nå klimatmålen i alla offentliga utredningar 

Ladda ned rapporten via länken:
klimatpolitiskaradetrapport2021.pdf (regeringskansliet.se)Om Klimatpolitiska rådet:

  • Klimatpolitiska rådet är ett expertorgan med uppdrag att utvärdera regeringens klimatpolitik samt bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.
  • Rådet inrättades 2017 och är en del av det klimatpolitiska ramverket.
  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter bli negativa.

    Läs mer om Sveriges klimatmål här!