Medel för genomförande

Medlen för genomförande är nyckeln till att förverkliga Agenda 2030 och är lika viktiga som de 17 målen och de 169 delmålen.

Enskilda stater har det främsta ansvaret gentemot sina medborgare för att genomföra Agenda 2030.

För de länder som möter de största utmaningarna och har de svagaste institutionerna har det internationella samfundet ett särskilt och gemensamt ansvar. Inhemska resurser bör vara den främsta finansieringskällan vilket bör säkerställas genom en hållbar tillväxt och breddad skattebas, genom utvidgning av den formella ekonomin, stärkta, välfungerande och transparenta institutioner (inte minst för offentlig finansiell styrning), kontroll över säkerhetssektorn och en effektiv och transparent hantering av offentliga medel. Det behövs också globala och nationella krafttag mot illegala flöden av kapital och mot korruption. Internationella skattereformer ska inkludera också låginkomstländers prioriteringar. Enskilda stater måste ta ökad hänsyn till det egna skattesystemets effekt på låginkomstländers skattesystem.

Internationell handel är en motor för inkluderande ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning och kan också på andra sätt bidra till att främja hållbar utveckling. Agenda 2030 fortsätter att främja ett universellt, regelbaserat, öppet, transparent, förutsägbart, inkluderande och icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), liksom meningsfull liberalisering av handeln.

Slutdokumentet, Addis Ababa Action Agenda, från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (FfD) är en integrerad del i genomförandet av Agenda 2030.