Ramverket för uppföljning och ansvarsutkrävande

Agenda 2030 slår fast att de 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås. De syftar till att förverkliga allas mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet. För att säkerställa att så sker anger Agenda 2030 att uppföljnings- och översynsprocesser på alla nivåer ska genomsyras av såväl ett rättighetsperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv.

För att stödja ansvarsutkrävande kommer systematisk uppföljning och översyn ske på nationell, regional och global nivå i enlighet med Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda. Det politiska högnivåforumet (High Level Political Forum, HLPF) kommer att ha en central roll genom att övervaka uppföljningen och översynen på global nivå. HLPF kommer att arbeta i samstämmighet tillsammans med generalförsamlingen, ECOSOC samt andra berörda organ och forum, i enlighet med befintliga mandat.

Att uppföljningen av de globala målen och medlen för genomförande kommer att ske på ett samordnat sätt blir viktigt för genomförandet av Agenda 2030. Nationell uppföljning ska ligga till grund för uppföljning på regional och global nivå. Globala indikatorer håller på att utarbetas för att understödja detta arbete.