Lägesrapporter

Här samlar vi rapporter, statistik och annan information som beskriver och uppdaterar arbetet med hållbar utveckling i Sverige och världen


Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen gör för första gången en bedömning av Sveriges måluppfyllelse av alla delmål i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.


FN:s klimatpanel publicerar dyster rapport

IPCC varnar för ökade klimatrisker i ny rapport.


Samordning, samarbete och samverkan krävs för att lyckas lokalt

Centrum för kommunstrategiska studier har tittat på hur kommuner organiserar sig och samverkar, såväl internt som externt, för att ta sig an de globala målen i Agenda 2030.


Sverige på 20:e plats från botten

Sustainable Development Index (SDI) mäter konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp per capita samt materiellt fotavtryck. Till skillnad från de flesta andra hållbarhetsindex placerar sig Sverige och många andra rika länder i bottenskiktet i denna rankning, på plats 146 av 165.


22 färdplaner för ett fossilfritt Sverige!

I en nysläppt rapport summerar Fossilfritt Sverige fem viktigaste politiska besluten, fem viktigaste utmaningarna framåt.


EU:s jämställdhetsindex 2021

Blygsamma framsteg i senaste jämställdhetsmätningen i EU-länderna. Genomsnittet i EU ligger i år på 68 av 100 möjliga poäng. Sverige (83,1 poäng) och Danmark (79,4 poäng) toppar mätningen sedan 2010.


IPCC:s klimatrapport 2021

Klimatförändringarna går allt snabbare och det är människan som ligger bakom. Det är några av de viktigaste slutsatserna i FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport AR6.


Sveriges VNR-rapport 2021

Sveriges regering har publicerat en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går. Rapporten har tagits fram i en konsultationsprocess med bidrag från ett stort antal aktörer i det svenska samhället.


IEA: Fossilstopp 2021

Internationella energimyndigheten IEA skriver i sin rapport att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra från och med i år om världen ska klara Parismålet att bli klimatneutrala till 2050.


Klimatagendan – Sverige ställer om

Analysrapport om hur Sverige når noll netto-utsläpp år 2045 och samt bidrar till ökad global klimatnytta. Bakom rapporten står tankesmedjan Global Utmaning, Material Economics, ClimateView med fler.


Klimatpolitiska rådets rapport 2022

Rapporten utgör Klimatpolitiska rådets utvärdering av regeringens samlade politik under år 2021 i förhållande till de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.


Program Generation 2030

De nordiska länderna startade 2017 ett nordiskt program för att genomföra Agenda 2030 med namnet Generation 2030. Syftet var att synliggöra och förstärka agendan i det nordiska samarbetet. Programmet löpte 2017-2020


Slutrapport från Statskontoret

Statskontoret Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Slutrapport. Statskontoret har haft i uppdrag att analysera och följa upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete. I denna slutrapport lämnar de förslag på hur arbetet med Agenda 2030 kan vidareutvecklas


Delrapport från Statskontoret

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Delrapport

Statskontoret konstaterar i sin delrapport att en majoritet av myndigheterna, kommunerna och regionerna använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många genomför kunskapshöjande aktiviteter där den egna verksamheten kartläggs och relateras till målen i Agenda 2030.


Tillväxtverket

Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas 


HUMAN Development Report 2020