Styrdokument för Agenda 2030

Här finns grundläggande styrdokument och politiska direktiv för Nationella samordnaren för Agenda 2030 och Agenda 2030 i Sverige, Norden och resten av världen

Direktiv: Nationell samordnare Agenda 2030


En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.


Proposition: Sveriges genomförande av Agenda 2030

I propositionen 2019/20:188 presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Slutbetänkande från Agenda 2030-delegationen 

Underlag för regeringens proposition 2019/20:188. I detta betänkande presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (SOU 2019:13). 


FN:s resolution för Agenda 2030  

Vid Förenta nationernas (FN) toppmöte den 25 september 2015 antog FN:s medlemsstater resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling (A/RES/70/1). 


Politisk FN-deklaration 2019

Under högnivåmötet 2019, i samband med öppnandet av FN:s 74:e generalförsamling, antogs ytterligare en politisk deklaration: ”Växla upp genomförandet för handling och leverans på hållbar utveckling” (A/RES/74/4).


EU:s handlingsplan 

EU har, sedan FN antog Agenda 2030, uttryckt en fast beslutsamhet att bli världsledande i att genomföra agendan. Inför den nya kommissionens tillträde 2019 presenterades de politiska riktlinjerna för kommissionens arbete 2019–2024. Riktlinjerna innehåller sex övergripande ambitioner som tydligt använder FN:s globala mål för hållbar utveckling som utgångspunkt. 


Handlingsplan för Nordiska samarbetet 

I augusti 2019 antog de nordiska statsministrarna en vision för det nordiska samarbetet – Norden ska bli världens mest hållbara region 2030. 

För att förverkliga visionen ska all verksamhet inom ramen för det nordiska samarbetet i perioden fram till 2024 fokusera på tre strategiska prioriteringar, samtliga kopplade till de globala målen för hållbar utveckling: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden