scb-rapport2022

SCB-rapport: Färre brott – men ökad psykisk ohälsa

SCB redovisar lägesbild av genomförandet av Agenda 2030

I SCB:s statistiska lägesrapport av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige har myndigheten i årets sammanställning tittat särskilt på effekterna av covid-19 pandemin. Bland annat konstateras att Sveriges ekonomi backade, liksom sysselsättningen och även brott mot enskild person som t ex misshandel, hot, sexualbrott och personrån.
Under 2020 minskade också utsläppen av växthusgaser med 9 procent avseende territoriella utsläpp, d v s utsläpp inom Sveriges gränser. Som tidigare redovisats ökade utsläppen igen under 2021. Även biologisk mångfald minskar enligt populationsindex för grämarksfjärilar och fåglar.

Fler svenskar har också mått sämre under pandemin, enligt SCB:s siffror. Andelen i befolkningen som uppgett sig ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökade mellan 2015 och 2018. Mellan 2020 och 2021 har psykisk påfrestning mätts bland personer 16–84 år. Hälsoenkäten visade en ökning i alla åldersgrupper och för såväl män som för kvinnor, från 36 till 42 procent bland kvinnor och från 31 till 37 procent bland män.

Statistiska centralbyrån har regeringens uppdrag att samordna den statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och utvecklingen inom de 17 globala målen för hållbar utveckling. På uppdrag av Natsam2030 har SCB tagit fram ett verktyg för att visualisera den nationella statistiken genom en temasida på SCB:s hemsida. Användare som vill få en djupare bild av det svenska genomförandet av agendan kan besöka temaingången och ta del av SCB:s 173 indikatorer på scb.se. 22 av dessa är nya för i år.
SCB:s rapport är en sammanställning av dessa indikatorer och är den femte lägesbilden sedan lanseringen av temaingången mars 2021.
Det är i dagsläget oklart hur dessa sammanställningar kommer göras framöver då finansieringen av SCB:s arbete med att samordna produktion, utveckling och tillgängliggörande av denna statistik ännu inte avgjorts. Natsam2030 har i vår delredovisning till regeringen (för perioden 20 februari 2020 till 1 mars 2022) föreslagit att regeringen skyndsamt ska >> säkerställa finansiering av data för hållbar utveckling:

“Den långsiktiga finansieringen av Statistiska Centralbyråns arbete med att samordna produktion, utveckling och tillgängliggörande av statistik för att följa upp Sveriges genomförande av Agenda 2030 ska säkerställas. I detta ska ingå resurser för ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller tillgång till data för hållbar utveckling på lokal och regional nivå”.

>> Ladda SCB:s lägebild
>> Testa verktyget
>> FAQ – frågor och svar om SCB:s Agenda 2030-verktyg
>> Nationell indikatorslista (scb.se)
>> Publicerade analyser och redovisningar Agenda 2030 i Sverige (scb.se)