skattegruppen

Skattegruppen

Uppdraget för arbetsgruppen >> Miljö- och klimatskadliga skattesubventioner (Skattegruppen) har varit att utforska hur vårt skattesystem kan anpassas för att bättre understödja transformationen till ett hållbart samhälle. Ambitionen var att ta fram exempel på hur nuvarande skattesystem kan reformeras för att bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och Parisavtalet.

BAKGRUND
I Natsam2030:s delrapport till regeringen Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se) förordas en genomgripande översyn av skattesystemet i syfte att bättre anpassa det till dagens samhälleliga utmaningar liksom överenskomna hållbarhetsmål för global utveckling.
Inom ramen för Samordnarens arbete i Forum hållbar ekonomi har en arbetsgrupp tillsatts som särskilt tittar på ekonomiska styrmedel som direkt eller indirekt motverkar genomförandet av Agenda 2030. I ett första led har ett antal miljö- och klimatskadliga skattesubventioner identifierats. Uppdraget för arbetsgruppen är att undersöka hur dessa subventioner kan avskaffas/fasas ut med hänsyn tagen till miljö- och klimatmässiga aspekter samt sociala och ekonomiska konsekvenser för berörda målgrupper. Gruppen kommer att utforska olika möjligheter till stöd inom transfereringssystemen.

MÅL
Ta fram förslag på åtgärder på hur nuvarande skattesystem kan reformeras för att understödja transformationen till ett hållbart samhälle till Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling som överlämnades till regeringen maj 2023. I del 2 i färdplanen: Samordnarens 14 rekommendationer återfinns arbetsgruppens slutsatser i konkreta förslag på åtgärder.

Initiativet att arbeta tvärsektoriellt med att utforska hur vårt skattesystem kan anpassas för att bättre understödja transformationen till ett hållbart samhälle kommer att ta vidare av Naturskyddsföreningen, som tillsammans med bland andra LO och Sveriges kvinnoorganisationer undersöker möjligheterna för att anordna ett Riksdagsseminarium om behovet av en skattereform.

Kontaktperson:
Marit Widman, ledningsstrateg miljö- och samhällsekonomi på Naturskyddsföreningen
marit.widman@naturskyddsforeningen.se

I arbetsgruppen har nedan aktörer medverkat:

I arbetsgruppens arbete har även nedan aktörer bidragit med sin expertis:

  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Kontaktperson
Emma Sterky, kanslichef
emma.sterky@regeringskansliet.se