framtidensledarskap

Utbilda framtidens ledarskap

Arbetsgruppen >> Utbilda framtidens ledarskap i Forum hållbar ekonomi jobbar med frågan hur vi snabbast ser till att alla studenter får kunskap om hållbar utveckling, förmåga och färdighet att bidra till en hållbar utveckling samt förmåga att göra bedömningar med avseende på hållbar utveckling.

BAKGRUND
I forumets arbete med att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att öka takten i omställningen har frågan om framtidens ledare lyfts som särskilt prioriterad. Ett förslag som diskuterats är att ”säkerställa att framtidens ledare och arbetstagare får likvärdig kunskap, förmåga och färdighet att bidra till hållbar utveckling genom att hållbar utveckling ingår som lärandemål i samtliga examina”. Natsam2030 har arbetat med att gå igenom befintlig mappning av hur lärosätenas undervisning i hållbar utveckling ser ut, och fortsatt att utforska på vilket sätt framtidens ledarskap bäst kan stärkas på kort och lång sikt givet behovet att öka omställningstakten, antingen genom regeländringar eller på annat sätt. Kansliet har haft dialog kring detta med flera olika aktörer däribland Sveriges universitets- och högskoleförbund, Lärosätenas Klimatnätverk, Universitetskanslerämbetet (UKÄ), ordförande/tf chefen för International Association of universities/Göteborgs centrum för hållbar utveckling respektive Sveriges förenade studentkårer. Slutsatsen från dessa dialoger är att nuvarande regelverk i huvudsak ger tillräcklig styrning för att utveckla utbildningarna och att det snarare är i praktiken utbildningen brister.

MÅL
Ta fram förslag på åtgärder till referensgruppen för Forum hållbar ekonomi och ev till färdplanen för hållbar ekonomisk utveckling som ska överlämnas till regeringen juni 2023. Ambitionen är att genom olika åtgärder bidra till att alla högskolestudenter i sin utbildning får kunskap om och förmåga att bidra till omställningen till hållbar utveckling.

Kontaktperson
Emma Sterky, Nationell samordnare Agenda 2030
emma.sterky@regeringskansliet.se