Vår integritetspolicy

Sedan maj månad 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i hela EU/ESS. Förordningen syftar till att förstärka din integritet vid behandling av dina personuppgifter. Som statlig kommitté tillsatt av regeringen tillämpar Nationella samordnaren för Agenda 2030 Regeringskansliets (org.nr 212100-3831) integritetspolicy (version 1.0, 2018-05-21). I det följande redovisas hur Nationell samordnare för Agenda 2030 (benämnd Agenda 2030-samordnaren nedan) behandlar personuppgifter, när sådan behandling förekommer. Om redovisningen är oförenlig med Regeringskansliets policy gäller den sistnämnda.

Allmänt om Agenda 2030-samordnarens behandling av personuppgifter

I syfte att bedriva en fungerande verksamhet i enlighet med våra kommittédirektiv behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Agenda 2030-samordnaren samlar in behandlas elektroniskt. Agenda 2030-samordnaren behandlar och lagrar uppgifterna i enlighet med offentlighetsprincipen, sekretessregler och arkivlagstiftningen. Agenda 2030-samordnaren håller en förteckning över alla behandlingar av personuppgifter. I vissa fall använder sig Agenda 2030-samordnaren av s k personuppgiftsbiträde. För tillgång till förteckningen, kontakta oss (m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se).

Så här hanterar vi personuppgifter vid anmälan till Agenda 2030-nätverket och anmälningar till evenemang:

Personuppgifter (namn, organisation/företag, titel, e-post) som lämnas i samband med anmälan till Agenda 2030-nätverket sparas i Agenda 2030-samordnarens kontaktregister på plattformen Mailchimp. Här kan du läsa Mailchimps integritetspolicy. Syftet med att samla in uppgifterna är att inom ramen för vår verksamhetsutövning skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar och undersökningar. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt Agenda 2030-nätverk via m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se.

Anmälningar till evenemang sparas i Agenda 2030-samordnarens kontaktregister för evenemang. När Agenda 2030-samordnaren arrangerar evenemang, såsom seminarier och konferenser, kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vår verksamhetsutövning för att kunna bjuda in till liknande tillfällen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt kontaktregister via m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Agenda 2030-samordnaren samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Dina rättigheter

Agenda 2030-samordnaren kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund som behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera. Agenda 2030-samordnaren kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Agenda 2030-samordnaren registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta Regeringskansliet skriftligen (brev: Regeringskansliet, M 2020:02, 103 33 Stockholm, eller e-post: m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Agenda 2030 samordnaren/Regeringskansliet). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Uppdraget för Agenda 2030-samordnaren gäller till mars 2024.