DI-seminarium Hållbart näringsliv

Var jobbig och ställ krav du också!

Generation Z diskuterar vad som krävs för att attrahera Greta-generationen till dagens arbetsplatser.

Samhället står inför en genomgripande omställning om vi ska klara klimatmålen och ställa om till ett hållbart samhälle. För näringslivet innebär det en kompetensomställning som ställer särskilda krav. För hur attraherar man morgondagens arbetskraft? Och vilka förväntningar har egentligen Greta-generationen på dagens arbetsplatser?
Dessa frågor var utgångspunkten för ett samtal med en generation Z-panel som hade bjudits in till Dagens Industris seminarium Hållbart näringsliv 2022.

– Generation Z är jobbiga på ett konstruktivt sätt. Var jobbiga ni också!, uppmanade Noura Berrouba, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
Hon menar att resten av samhället också behöver visa ryggrad och kämpa för att nå de mål för hållbar utveckling vi som samhälle satt upp:
– Ligg på och ställ krav på politiken. Agera som forskarnas och civilsamhällets och de ungas allierade genom att ta det normativa ansvaret på era arbetsplatser och där ni befinner er i samhället, förklarade hon.

Robin Rushdi Al-Salehi, opinionsbildare och styrelsemedlem i nätverket Young Sustainability Professionals, som består av de unga i hållbarhetsbranschen, stämde in i uppropet och riktade sig direkt till näringslivets företrädare:
– Det är lätt att fastna i tröstlösheten när de som borde leda och ta ansvar inte gör det. Men ni kan identifiera de som gör och agerar och arbeta tillsammans med dem. Om hemläxan kommer för sent så blir det dyrt. Även om politiker säger att det inte spelar roll så fortsätt! Era anställda och era kunder kommer att vilja det här, förklarade han.

Ledarskaps betydelse för att driva förändring var en annan en central fråga i samtalet. För att övertyga Z-generationen behöver företagen förstå sin målgrupp och hur de rättfärdigar sina beteendena, menade panelen. Oavsett om målgruppen tillhör team “Greta Thunberg” eller team “Bianca Ingrosso”, som pekades ut som två olika subgrupper, behöver företagen leva upp till förväntningarna om att utgöra en positiv kraft i samhällsutvecklingen. 
På bildelningstjänsten Volvo Car Mobilit som är Volvo Cars ondemandtjänst, är hållbarhetsperspektivet inte nödvändigtvis det som får kunderna att testa tjänsten, däremot är det avgörande för att få dem att stanna kvar, berättar kommunikationschefen, Johan Sahlin:
– Det som får folk att börja använda vår tjänst är bekvämlighet. Att fortsätta använda tjänsten däremot handlar om hållbarhetsaspekter.

Nationell samordnare 2030 söker unga förmågor
Att inkludera den yngre generationen i dialogen om hur vi ställer om samhället till hållbar utveckling är essentiellt för att vi ska lyckas med samhällstransformationen. Det är också ett uttalat krav i Natsam2030:s uppdrag där “ett särskilt fokus ska läggas på barnets rättigheter, däribland barns och ungas perspektiv och rätt till delaktighet och på vad som behöver göras för att nå dem som befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Natsam2030 har därför inlett ett försök med att bjuda in unga personer mellan 13-25 år i olika initiativ som kansliet driver.
– Det handlar inte om att unga ska medverka endast i egenskap av att de är just unga, utan det handlar om att inkludera ungas perspektiv och erfarenheter av relevans för ett specifikt fokusområde eller frågeställning, säger Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig på kansliet.

Det kan t ex handla om kansliets arbete med Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion, där arbetar vi bland annat med att utforska idén om en nollvision för avfall som en metod för omställning. Ett annat exempel är Forum hållbar ekonomis arbetsgrupper där vi söker unga personer till både Skattegruppen, som arbetar med att utforska på vilket sätt vi kan fasa ut miljö- och klimatskadliga skattesubventioner samt till arbetsgruppen Infrastruktur hållbara investeringar, som arbetar med särskilt fokus på sociala hållbarhetsmål.

Kontakta oss på: m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se om du vill veta mer!