Data för hållbar utveckling

Statistik och data är viktiga för att utveckla vår kunskap och underlag för beslut liksom för att följa utvecklingen. I enlighet med regeringens uppdrag har vi tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) arbetat för att ta fram ett verktyg där data och statistik på ett enkelt sätt görs tillgängligt så att det går att följa Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Detta arbete sjösattes i mars 2021 genom temasidan scb.se/agenda2030. Samarbetet med SCB fortsätter. Vi undersöker också möjligheterna att i samarbete med andra aktörer tillgängliggöra statistik och data för den lokala och regionala nivån.

Regering och riksdag har fattat beslut om en samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling genom en skrivelse till riksdagen som, efter ett tillkännagivande från riksdagen, ska ske vartannat år. Den senaste skrivelsen från 2022 hittar du här. Två motioner med anledning av skrivelsen har inkommit och hittas via samma länk.

Sverige har även åtagit sig att bidra till den globala uppföljningen av Agenda 2030 liksom angett att vi en gång per mandatperiod ska genomföra en frivillig nationell redovisning till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Läs den senaste rapporten här.

Kontaktperson:
Emma Sterky, projektledare Data för hållbar utveckling
Tel: 08-405 58 74
E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se