Långsiktig finansiering av nationell data

Idag saknas långsiktig finansiering av SCB:s arbete på nationell nivå angående Agenda 2030 respektive av annat utvecklingsarbete för att bidra till att förstärka kommuner och regioners men även andra aktörers kapacitet och förutsättningar att bidra till att öka takten i omställningen med hjälp av data. Den långsiktiga finansieringen av SCB:s arbete måste säkerställas. Det är nödvändigt för att Sverige med stöd av kunskap ska kunna öka takten i transformationen och göra nödvändiga prioriteringar.

SCB har till regeringen föreslagit att medel tillförs för förvaltning och utveckling av SCB:s temasidor med Agenda 2030-statistik liksom för ett antal aktiviteter och utvecklingsprojekt som skulle kunna bidra till såväl ökat genomslag för arbetet med att genomföra Agenda 2030 som till ökad synlighet och transparens i uppföljningen. Dessa aktiviteter ryms inte inom SCB:s anslagsram vilket innebär att ytterligare medel skulle behöva skjutas till. Samordnaren ser därutöver behov av lokala och regionala data för hållbar utveckling och ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller tillgång till sådana data. Samordnaren föreslår mot denna bakgrund i sin delrapport till regeringen att det sker en långsiktig förstärkning av medel till SCB:s ramanslag. Läs mer i vår delrapport Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling.