Sverige i världen

13 september 2021: Natsam2030 sammanställer: Sverige ställer om – så ligger vi till

Sverige har näst högst SDG Index i världen och vår nationella granskning av genomförandet av Agenda 2030 visar att vi har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt ger mätningar av det svenska genomförandet av Agenda 2030 ur ett globalt perspektiv en annan bild.

Natsam2030 har gjort en sammanställning av senaste tidens lägesrapporter från olika aktörer som utifrån lite olika perspektiv beskriver genomförandet av Agenda 2030 för Sverige i världen.

Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030

I rapporten som togs fram av regeringen till FN:s High Level Political Forum 2021 (HLPF) framförs att Sverige, jämfört med många andra länder, har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling. Det lyfts även fram att Sverige rankats högst i flera globala jämförelser under 2020. Rapporten slår dock fast att det inte är en anledning till att luta sig tillbaka då stora utmaningar kvarstår. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten minskar inte, flera av de nationella miljömålen uppnås inte med nuvarande åtgärder, våld och kränkningar minskar inte och mobbing ökar bland unga. En stor utmaning för Sverige är också att uppnå en hållbar konsumtion och produktion.

I rapporten går bland annat att läsa om de initiativ som regeringen tagit sedan 2017 för att nå målen, inklusive arbetet med agendans princip att ingen ska lämnas utanför, status i genomförandet med utgångspunkt i statistisk analys och pågående pilotarbete med att kartlägga synergier och målkonflikter i Sveriges genomförande.

Läs Sveriges frivilliga granskning (Voluntary National Report, VNR) >> Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 2021

Malmö, Stockholm, Uppsala och Helsingborg deltar tillsammans med SKR i FN:s uppföljning av Agenda 2030

SKR och de fyra städerna har genomfört så kallade Voluntary local reviews (VLR) som är frivilliga granskningar av agendans genomförande. Genom dessa granskningar, där den subnationella nivån – kommuner, regioner och städer – lyfts fram, kan perspektiven breddas, och lösningarna bli tillgängliga för fler. Rapporterna är en del av ett initiativ från United Cities and Local Governments, med syftet att föra fram vikten av den lokala och regionala nivån i arbetet med Agenda 2030, skriver SKR i sitt förord.

Läs också >> Pulsen på Sverige lokalt – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se) som är SKR:s och städerna Malmö, Stockholm, Uppsala och Helsingborgs som är frivilliga granskningar (Voluntary local reviews, VLR) av agendans genomförande.

I samband med Sveriges frivilliga rapportering har det kommit två så kallade spotlight-rapporter som kompletterar Sveriges frivilliga rapportering från civilsamhällets perspektiv.

Spotlight-rapport om den sociala dimensionen av Sveriges genomförande av Agenda 2030

I rapporten presenteras perspektiv och rekommendationer med fokus på den sociala dimensionen av Agenda 2030. För rapporten står den nationella paraplyorganisationen Forum som samlar närmare 40 idéburna medlemsorganisationer med social inriktning. Forum har granskat regeringens rapportering och genomförande av Agenda 2030 utifrån mål 1 (Ingen fattigdom), mål 10 (Minskad ojämlikhet) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap), och beskriver vad som krävs för att vi ska kunna nå en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. Kopplat till målen lyfter de iakttagelser och erfarenheter från medlemsorganisationerna som fördjupar, kompletterar och ibland ger en annan bild än, den nationella statistiken. Forum riktar ett antal konkreta rekommendationer till regering och riksdag men även de politiska partierna och kommuner och regioner. Bland annat att skapa bättre förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap (IOP), att regeringen tar fram en nationell hemlöshetsstrategi och att regeringen höjer anslag som kan ge civilsamhället fördjupat ekonomiskt stöd till arbetet mot segregation.

Rapport och sammanfattning >> Civilsamhällets bidrag till social hållbarhet – Forum lanserar spotlight-rapport om Sveriges genomförande av Agenda 2030 – Forum – idéburna organisationer med social inriktning (socialforum.se

Spotlight-rapport som granskar Sveriges arbete med Agenda 2030 ur ett globalt perspektiv
I denna spotlight-rapport ger 38 organisationer i civilsamhället, genom CONCORD Sverige, sin bild av Sveriges arbete med Agenda 2030 ur ett globalt perspektiv, och ger rekommendationer till regering och riksdag om vägen framåt. Rapporten tar bland annat upp att Sverige de senaste åren har legat i toppen när det gäller internationella mätningar av genomförandet av Agenda 2030. De ser dock flera utmaningar såsom ökad ojämlikhet inom flera områden och att Sverige för närvarande bara uppnår 1 av 16 miljökvalitetsmål. CONCORD Sverige har också granskat i vilken utsträckning Sveriges agerande ligger i linje med målet om en samstämmig politik för en rättvis och hållbar utveckling. De bedömer att politiken oavsett regering inte är samstämmig inom flera policyområden. CONCORD Sverige menar att Sverige har potentialen att göra mer och bättre som global förändringsaktör.

Ladda ner och läs rapporten >> Spotlight report 2021 – CONCORD Sverige

The Sustainable development report 2021
The Sustainable development report 2021 är en oberoende rapport, sammanställd genom underlag från ett stort antal forskare och organisationer, som rankar och beskriver länders genomförande av Agenda 2030. Rapporten visar att Sverige har näst högst SDG Index. Ändå är Sverige på väg att inte uppnå flera av målen om utvecklingen fortsätter i den här takten. Vad gäller hållbar produktion och konsumtion, klimat, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald stagnerar utvecklingen och stora utmaningar finns.
I rapporten analyseras även hur ett land påverkar andra länders möjligheter att uppnå de globala målen. Analysen visar att Sverige på flera sätt underminerar andra länders möjligheter att nå målen. Sverige hamnar på plats 141 av 165 när det kommer till den påverkan vi har på andra länders möjligheter att nå målen. Det handlar bland annat om koldioxidutsläpp från varor och tjänster vi importerar, vapenexport och export av bekämpningsmedel som är farliga för människors hälsa.

Den interaktiva landrapporten om Sverige går att ta del av här >> Sustainable Development Report 2021 (sdgindex.org)

Kommunal hållbarhetsstyrning
PwC Sverige har på uppdrag av SKR tagit fram en rapport som bygger på en genomlysning av 60 kommuners mål och budgetar samt den uppföljande årsredovisningen. 25 procent av kommunerna visar en hög mognadsnivå i sin styrning – ett hållbarhetsarbete som är tydligt definierat, som mäts och följs upp på ett tillfredsställande sätt. Även om kommunstorlek och resurser har betydelse för mognadsnivån finns kommuner som utmärker sig positivt i alla kommuntyper.

Hos 75 procent av kommunerna finns i varierande grad utvecklingspotential. Vi har exempelvis snappat upp att:

  •  en majoritet inte har lagt den nödvändiga grunden för en ändamålsenlig styrning – nämligen definierat hållbarhetsarbetet utifrån sina specifika behov och utmaningar på kort och lång sikt,
  • det finns utrymme för utveckling vad gäller både analys och målsättning rörande social och miljömässig hållbarhet – framför allt de mindre kommunerna behöver större stöd,
  • endast en femtedel har tydligt kopplat ihop hållbarhetsstyrningen med Agenda 2030 trots att många mål hade kunnat kopplas samman med agendan.

Rapportförfattarna ger ett antal rekommendationer, bland annat att:

  • göra en västenlighetsanalys, omvärldsanalys, kartläggning av utmaningar och möjligheter – för att göra det möjligt att rikta hållbarhetsarbetet utifrån kommunens specifika behov och risker och därmed uppnå en mer ändamålsenlig styrning.
  • utifrån analysen integrera de behovsspecifika målen i kommunens styrdokument, allt från övergripande styrdokument till mål- och budgetdokument och hållbarhetsprogram.
  • koppla hållbarhetmålen till Agenda 2030 för bättre struktur och transparens för kommuninvånarna – med ganska små medel går det att skapa avsevärt bättre transparens och kommunikation kring hållbarhetsarbetet!

SKR:s budskap, med stöd av rapporten, är att Agenda 2030 ska integreras i styrningen – integrerade styrprocesser är nästa steg!