Hållbar ekonomisk utveckling

Vad är hållbar ekonomisk utveckling och vad innebär det i praktiken?
Dessa frågor är utgångspunkten för Forum hållbar ekonomi som Natsam2030 initierat i syfte att fördjupa samtalet om den ekonomiska dimensionens betydelse i genomförandet av Agenda 2030.

Genom att samla centrala aktörer med en uttalad gemensam vilja att bidra till omställningen hoppas och tror vi att detta initiativ kan leda till konkreta lösningar och samtidigt inspirera andra. Tillsammans med 18 olika samhällsaktörer, från såväl offentlig som privat och ideell sektor samt forskarvärlden, samlas vi för att försöka förstå hur vi kan och måste förändra vårt ekonomiska system och regelverk för att stötta omställningen. Vi diskuterar åtgärder på kort och medellång sikt för att accelerera transformationen till ett hållbart samhälle. En gemensam utgångspunkt för dessa åtgärder är att de tar avstamp i den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling. 

Forum hållbar ekonomi utgörs av 18 samhällsaktörer:

Forum hållbar ekonomi

Ambitionen är att ta fram en svensk färdplan för hållbar ekonomisk utveckling i syfte att öka omställningstakten genom ekonomiska incitament, regleringar och styrmedel som skapar, främjar och stödjer transformationen mot det hållbara samhället i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och Parisavtalet. Initiativet presenterades av Nationell samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström, under klimattoppmötet COP26 i Glasgow 2021.
>> Se livesändningen i efterhand
Läs också >> Natsam2030:s debattartikel: ”Företagen måste förbereda sig på högre utsläppspriser” – DN.SE

Som underlag för diskussioner i forumet har publikationen: >> Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling? av Göran Finnveden (KTH) tagits fram.
I arbetet med att definiera hållbar ekonomisk utveckling hölls ett forskarseminarium på tema: Strategier för en hållbar ekonomi i enlighet med Agenda 2030.
Läs mer: >> Forskarseminarium om hållbar ekonomi

Inom ramen för färdplanen har Natsam2030 inlett ett arbete tillsammans med ett antal aktörer för att se vad vi genom samskapande insatser kan göra här och nu. Hittills har fyra arbetsgrupper startats upp:

  1. Skattegruppen (Miljö- och klimatskadliga skattesubventioner)
  2. Infrastruktur hållbara investeringar
  3. Framtidens ledarskap
  4. Internpris CO2

Kontaktperson:
Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Forum hållbar ekonomi
Tel: 08-405 82 52
E-post: leila.el-sherif.wollheim@regeringskansliet.se