Använd upphandling som ett strategiskt verktyg

Samordnaren har haft ett utforskande arbete kring upphandling och vilken roll utredningen skulle kunna ha för att driva på användningen av detta strategiska verktyg för att öka takten i omställningen. Upphandling bedömer Samordnaren, i likhet med många andra, inte används i tillräckligt hög grad i hållbarhetsarbetet. 2030 är två mandatperioder bort och många upphandlingar sträcker sig över flera år. Det pågår ett arbete för att utveckla upphandlingsverktyget i flera fora och på flera nivåer. Samordnarens samlade bedömning är dock att det hittills i alltför liten grad används för att beakta det helhetsperspektiv som agendan betonar.

Samordnaren anser att upphandling är en viktig fråga i omställningsarbetet och ser fram emot den skärpning av lagen som nu bereds inom Regeringskansliet om att upphandlande myndigheter och enheter ska beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling. Avgörande är också att på riktigt i varje organisation se till att upphandling blir det strategiska verktyg det har potential att vara. Här har Samordnaren hittills valt att särskilt fokusera på upphandlares situation och att de idag många gånger saknar de förutsättningar som krävs för att kunna göra ett bra jobb.