Ledarskap för samhällstransformation

Ett starkt, moget och modigt ledarskap som vågar prioritera och arbeta långsiktigt tillsammans med andra är nödvändigt för en hållbar utveckling.

Med Agenda 2030 har globala mål för transformationen till det hållbara samhället formulerats. Samtidigt är både vägen dit och det övergripande målet osäkert. Hur ser det hållbara samhället ut? Hur ska vi leva där? Och hur förändrar vi ett samhälle med invanda mönster som skapats i en tid och för ett samhälle med helt andra utmaningar? För att navigera i ett osäkert landskap och lyckas med detta omfattande och långsiktiga förändringsarbete krävs ett starkt, moget och modigt ledarskap inom alla sektorer på alla samhällsnivåer och även inom respektive organisation. Vi behöver våga prioritera, men också omprioritera och pröva oss fram, för att på allvar arbeta långsiktigt tillsammans med andra även bortom den egna verksamheten.

Samordnaren har på olika sätt tagit del av det stora engagemang som finns hos många aktörer och som visar exempel på ett sådant ledarskap som har beskrivits ovan. Det finns stora och små företag som driver på för klimatomställningen, viktiga partnerskap mellan kommuner, företag och forskning för att hitta lösningar på olika miljöproblem, och civilsamhällesorganisationer som går samman för att formulera sig kring ett nytt samhällskontrakt. Samtidigt är takten för långsam. >> Se kort film Sveriges Agenda 2030-ledare har ordet

För att öka takten i förändringsarbetet är det politiska ledarskapet absolut avgörande.

I Sverige har riksdag och regering slagit fast det övergripande målet för arbetet med Agenda 2030. Det säkerställer en bred och långsiktig politisk förankring och en övergripande samsyn och gemensam vilja. Samtidigt har under lång tid den nationella politiska nivån, såväl den lagstiftande som den verkställande makten, kritiserats och fortsätter kritiseras för att i sina beslut, styrning och organisering ha bristande systemperspektiv, samordning och långsiktighet liksom att inte i tillräcklig grad hantera målkonflikter med utgångspunkt i hållbarhet.

Politiska beslutsfattare på alla samhällsnivåer behöver ta ett aktivt ägarskap över förändringsarbetet och genom beslut skapa de förutsättningar och spelregler som krävs för resten av samhället.

Läs vår SOU; Organisera för hållbar utveckling

Här kan du ta del av Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling

Samordnaren anser att det statliga utredningsväsendet är strategiskt viktigt för arbetet med hållbar utveckling. Utredningar skulle kunna samordnas bättre och därmed kunna lägga koordinerade förslag för tidigt agerande i policyprocessen. Det statliga utredningsväsendet – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

Samordnaren anser att försöksverksamheter är ett intressant och relevant verktyg för att pröva hur vi kan utmana och utveckla vår styrning och organisering . Detta förutsatt att det med goda resultat medföljer förutsättningar att skala upp.

Här kan du läsa mer om Pilot: Nu börjar vi med barnen!

Här kan du läsa mer om Pilot: Regional samordning

Kontaktperson:
Emma Sterky, projektledare för Ledarskap för samhällstransformation
Tel: 08-405 58 74
E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se