barn-skyltar

Pilot: Nu börjar vi med barnen!

Hur skapas främjande system för barn och ungas välbefinnande? Vi skapar en arena för lärande om proaktiva insatser i samverkan.

Den offentliga sektorns möjligheter att möta och hantera komplexa samhällsutmaningar behöver stärkas och det är inte givet att dagens ordinarie processer och strukturer varken är tillräckliga eller relevanta för att lösa de nya utmaningar vi ställs inför. Regeringen har slagit fast att arbetet med Agenda 2030 ska integreras i ordinarie strukturer för styrning och organisering vilket i någon mening skickar felaktiga signaler om att transformationen till det hållbara samhället inte kommer kräva större och genomgripande förändringar. Den nationella samordnaren för Agenda 2030s uppfattning är att vi med stor sannolikhet kommer att behöva skapa nya arbetssätt och strukturer för att hantera våra komplexa utmaningar och påbörjar nu utforskandet av hur de skulle kunna se ut.

Något som samhället måste bli mycket bättre på för att ställa om till hållbar utveckling är att agera proaktivt, dvs. att agera tidigt, innan problem uppstår eller tidigt i processen. Vi kommer utforska ett sådant arbete och hur vi kan skapa system för proaktiva insatser genom exemplet barn och unga.

I Nu börjar vi med barnen! prövar vi en ny arena för lärande och policyutveckling i ett samarbete mellan Nationella samordnaren för Agenda 2030 och Samhällsnytta, med finansiering av Vinnova.  Vi börjar nu och jobbar tillsammans fram till december 2023. Syftet är i första hand att pröva en ny infrastruktur för dialog och utveckling mellan de tre samhällsnivåerna i vilken vi involverar såväl medborgare som medarbetare. Men vi vill även utforma modeller för proaktivt arbete som kan vara möjliga att använda inom andra områden.

I Nu börjar vi med barnen!  kommer vi att utforska hur vi kan skapa ett system för främjande insatser för barn och unga. Det vill säga sådana insatser som “utgår från kunskapen om vad som gör att individer utvecklas väl och mår bra och som stärker eller bibehåller människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande”. Vi vill alltså skilja på det främjande från det förebyggande arbetet, där det senare mer är inriktat på risk, och skapa ett system för det främjande, något som inte finns idag.

Detta arbete kommer fokusera på att skapa visionära prototyper av ett främjande system som kopplar ihop lokal och nationell nivå. Eftersom det främjande arbetet inte får tillräckligt starkt fäste i våra system idag kommer vi skapa framtidsprotoyper för att synliggöra och utmana de tankesätt och strukturer som finns. I stället för att fortsätta skruva och bygga på vårt nuvarande system som skapades för ett annat samhälle vill vi prova bygga ett nytt som tar avstamp i hur dagens behov ser ut.

För att skapa bilder av framtiden kommer vi utgå från erfarenheter och upplevelser från individer i systemet; barn och unga, praktiker, tjänstemän och beslutsfattare. Tillsammans med lokala aktörer, såväl offentliga som från civilsamhällesorganisationer, och nationella myndigheter kommer vi utforska nya sätt att arbeta för barn och ungas välmående och hur vi kan skapa långsiktiga strukturer för detta. Barn, unga och de som finns närmast dem kommer vara aktiva medskapare i hela processen. Läs mer om vårt gemensamma utforskande och workshops här.

Nu gör vi det, och vi börjar med barnen!

Kontaktperson:
Matilda Legeby, projektledare Nu börjar vi med barnen!
Tel: +46 70 942 15 55
E-post: matilda.legeby@regionvarmland.se