barn-skyltar

Pilot: Nu börjar vi med barnen!

Hur skapas främjande system för barn och ungas välbefinnande? Vi skapar en arena för lärande om proaktiva insatser i samverkan.

Den offentliga sektorns möjligheter att möta och hantera komplexa samhällsutmaningar behöver stärkas och det är inte givet att dagens ordinarie processer och strukturer varken är tillräckliga eller relevanta för att lösa de nya utmaningar vi ställs inför. Regeringen har slagit fast att arbetet med Agenda 2030 ska integreras i ordinarie strukturer för styrning och organisering vilket i någon mening skickar felaktiga signaler om att transformationen till det hållbara samhället inte kommer kräva större och genomgripande förändringar. Samordnarens uppfattning är att vi med stor sannolikhet kommer behöva skapa nya arbetssätt och strukturer för att hantera våra komplexa utmaningar och utforskar därför det i flera av våra projekt.

I Nu börjar vi med barnen!, som pågår 2022–2023, prövar vi en ny arena för lärande och policyutveckling i ett samarbete mellan Samordnaren och Samhällsnytta, med finansiering av Vinnova. Det övergripande förvaltningspolitiska syftet är att pröva en ny infrastruktur för dialog och utveckling mellan de tre samhällsnivåerna och över sektorsgränserna i vilken vi involverar såväl medborgare som medarbetare.

Något som samhället måste bli mycket bättre på för att ställa om till hållbar utveckling är att agera proaktivt, dvs. att agera tidigt, innan problem uppstår eller tidigt i processen. I Nu börjar vi med barnen! utforskar vi hur vi kan skapa ett system för främjande arbete för barn och ungas välbefinnande. Det vill säga sådant arbete som “utgår från kunskapen om vad som gör att individer utvecklas väl, mår bra och stärker eller bibehåller människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande”. Vi skiljer alltså det främjande från det förebyggande arbetet, där det senare mer är inriktat på risk, och skapar ett system för det främjande, något som inte finns idag.

I stället för att fortsätta skruva och bygga på vårt nuvarande system som skapades för ett annat samhälle utvecklar vi ett som tydligt tar avstamp i hur dagens behov ser ut där vi använder hela samhällets resurser. Vi söker aktivt efter möjligheter och frön till nya sätt och strukturer som vi vill stärka.

Tillsammans med lokala och nationella aktörer, såväl offentliga som privata och ideella, utforskar vi vad som främjar barn och ungas välbefinnande och hur vi kan skapa nya långsiktiga strukturer för det.  Barn, unga och de som finns närmast dem är aktiva medskapare i hela processen. Vi arbetar med att skapa prototyper av främjandesystem som kopplar ihop lokal och nationell nivå. Eftersom det främjande arbetet inte får tillräckligt starkt fäste i våra system idag synliggör och utmanar vi de tankesätt och strukturer som finns, både de som stärker och de som står i vägen. Målet är att under 2022–2023 ta fram och pröva ett främjandesystem där barn och unga är delaktiga i samhällsbygget och kan påverka såväl sin egen situation som vår gemensamma framtid och som bidrar till att alla barn och unga 0–20 ges bättre förutsättningar för välbefinnande och som vuxna att etablera sig i samhället.

Medverkande i piloten:

Lokala piloter: Regionerna Värmland, Västernorrland, Örebro och Stockholm, kommunerna Filipstad, Storfors, Säffle, Ånge, Ljusnarsberg och Södertälje, lokala organisationer och företag.

Nationella experter deltar från: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna i Stockholm och Örebro, SKR, Generation Pep, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Scouterna (m.fl.)

Kontaktperson:
Matilda Legeby, projektledare Nu börjar vi med barnen!
Tel: +46 70 942 15 55
E-post: matilda.legeby@regionvarmland.se