deltagare-pilot-regional-samordning

Pilot: Regional samordning

Samordnaren vill pröva att utveckla en struktur för ett mer samordnat och behovsanpassat nationellt statligt stöd till kommuner och regioner inom ett geografiskt område. Målet är att den nationella nivåns stöd till lokal och regional nivå ska utvecklas för att bättre bidra till att stärka kommunerna och regionernas kapacitet och förutsättningar att bland annat arbeta långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv.

Samordnaren har för arbetet med “Regional samordning” valt ut ett antal myndigheter som arbetar främjande och förebyggande med barn och unga (0–20 år) utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunerna och det geografiska området är huvudmålgruppen, men regionerna kommer att finnas med som samarbetspartners.

På det här sättet vill Samordnaren undersöka om en regional samordning där länsstyrelserna har en central roll kan bidra till att fler sakområden av relevans för barn och ungas välmående kan inkluderas och koordineras liksom om lyhördheten för de regionala och lokala variationerna och behoven kan förstärkas. Ansatsen är bred och stödjer därmed ambitioner och mål som redan finns inom en rad politikområden såsom folkhälsopolitiken, demokratipolitiken, barnrättspolitiken, ungdomspolitiken, idrottspolitiken, politiken mot segregation, kriminalpolitiken och förvaltningspolitiken.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1024x882.png
Preventionsstjärnan illustrerar hur risk och skyddsfaktorer är gemensamma för många typer av utsatthet. Kan vi stötta människor i ett tidigt skede är risken mindre för att de senare hamnar i någon av stjärnans spetsar. Illustration: Länsstyrelsen Stockholm

Fem länsstyrelser och sju myndigheter har anmält intresse av att delta. De fem länsstyrelserna gjorde inledningsvis en enklare nulägesanalys av sina erfarenheter av de nationella aktörernas arbete i länet. De indikerar att det många gånger finns bra samverkan inom respektive politikområde men att det saknas samverkan och samordning utifrån ett horisontellt perspektiv. Vidare finns liten samordning när det gäller vilka kommuner som får stöd. Arbetet kommer att pågå under 2022 till och med 2023, men med en plan om fortsättning i det som gett positiva resultat.

Kontaktperson:
Emma Sterky
Tel: 08-405 58 74
E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se