Utbildning av myndighetschefer

Samordnaren ser för närvarande över möjligheterna att ytterligare rusta centrala aktörer i offentlig sektor med forskningsbaserad kunskap om de samhällsutmaningar som agendan adresserar. Som ett första steg undersöker Samordnaren att tillsammans med andra aktörer att ta fram en uppdragsutbildning riktad till generaldirektörer. Syftet med utbildningen är att genom ökad kunskap och stärkta relationer mellan deltagarna ge ytterligare verktyg för ett modigt ledarskap samt öka takten i genomförandet av Agenda 2030. Under hösten 2021 genomförde Samordnaren två informationsträffar för medlemmar i GD-forum för Agenda 2030.10 Samordnaren bearbetar nu de synpunkter som lämnades och hoppas kunna identifiera samarbetspartners för att kunna genomföra en provomgång av utbildningen 2023.