Om våra fokusområden

Samordnaren för Agenda 2030 inledde sitt uppdrag mars 2020 med att träffa en rad aktörer för att få en nulägesbild av arbetet med Agenda 2030 i Sverige. Samordnaren kan konstatera att det finns ett brett engagemang för arbetet med FN:s globala mål. Det är en nödvändig förutsättning för att genomföra omställningen till det hållbara samhället. Samtidigt kan vi tydligt se att det går för långsamt. Vi kan också se att hållbarhetsarbetet fortfarande i hög grad kopplas till miljöfrågor och då framför allt klimat samt att den sociala dimensionen kommit i skymundan. Utgångspunkten för Natsam2030 är att det är nödvändigt att människor har en dräglig tillvaro och goda förutsättningar för överlevnad för att lyckas med hållbar miljö och ekonomi. Läs mer i vår programförklaring.

Av våra samtal har det blivit tydligt att de tre dimensionerna, den sociala, miljömässiga och ekonomiska, inte kopplas samman tillräckligt utan lyfts var för sig eller i bästa fall i par om två. Att få till en helhetssyn och arbeta långsiktigt samt att samverka är tyvärr en fortsatt utmaning trots att det är dialog och prestigelöst kunskapsutbyte som visat sig vara vägen framåt.

Natsam2030 ser också nödvändigheten i att våga prioritera mellan och inom de utpekade 17 hållbarhetsmålen. Allt kommer inte gå att göra samtidigt och frågan är var vi börjar och varför? Kanske genom att peka på möjliga synergier – att arbeta riktat med ett område stärker ofta flera andra områden – men också genom att adressera uppkomna målkonflikter. 

Natsam2030 tog under 2021 steg för att konkretisera vårt arbete mot bakgrund av nulägesbilden och valde att fokusera på omställningen som sådan snarare än enskilda mål. Vi valde också att i första hand komplettera redan befintliga aktörers engagemang och verksamheter genom att identifiera och lyfta vita fläckar och områden som inte fångats upp av andra.

Natsam2030 arbetar idag med fem prioriterade områden som vi hoppas och tror kompletterar varandra och tillsammans utgör centrala insatser för att lösa upp viktiga knutar och påskynda processen mot det hållbara samhället inom alla dimensionerna: den sociala, miljömässiga och ekonomiska.

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mer. Arbetet med agendan är en process där vi i samverkan med andra aktörer provar oss fram med en uttalad ambition att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle – Nu gör vi!