Transformation på lokal och regional nivå

Regeringen skriver i propositionen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 (prop. 2019/20:188) att i princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Det är ofta där, i mötet med medborgarna, som genomförandet måste realiseras. Mot denna bakgrund är kommuner och regioner nyckelaktörer i genomförandet av agendan och bär en stor del av ansvaret och verktygen för att genomföra den. Natsam2030 arbetar därför på olika sätt för att stärka kommuner och regioners förutsättningar och kapacitet för omställning till hållbar utveckling och implementering av Agenda 2030, bland annat genom utvecklad samordning av olika aktörer och genom samarbete med forskningen. Ett tydligt och konkret sätt att lyfta detta är genom proaktiva insatser – att agera tidigt, innan problem uppstår eller tidigt i processen, är en del i att ställa om till hållbar utveckling. Vårt exempel på proaktiva insatser är att Natsam2030 fokuserar på att utveckla arbetet för barn och unga och att hitta modeller för att utveckla styrning och ledning som också kan användas inom andra områden. Läs mer i vår programförklaring.