Transformation på lokal och regional nivå

Regeringen skriver i propositionen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 (prop. 2019/20:188) att i princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Det är ofta där, i mötet med medborgarna, som genomförandet måste realiseras. Mot denna bakgrund är kommuner och regioner nyckelaktörer i genomförandet av agendan och bär en stor del av ansvaret och verktygen för att genomföra den. Natsam2030 arbetar därför på olika sätt för att stärka kommuner och regioners förutsättningar och kapacitet för omställning till hållbar utveckling och implementering av Agenda 2030, bland annat genom utvecklad samordning av olika aktörer och genom samarbete med forskningen. Läs mer i vår programförklaring.

Samordnarens samlade bild är att omställningen till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle går för sakta och ojämnt framåt i landet. Samordnaren bedömer att dessa skillnader varierar på ett sätt som utmanar möjligheten för Agenda 2030 att genomföras i hela Sverige. Arbetet med agendan skiljer sig mycket åt mellan kommunerna och regionerna både i ambitionsnivå och förutsättningar. En majoritet av kommunerna och regionerna visar intresse för att arbeta med agendan, exempelvis genom medverkan i Glokala Sverige. Men generellt sett har hållbarhetsarbetet i landets kommuner och regioner ännu inte lett till tillräckliga ambitionshöjningar eller faktiska resultat. Mot den bakgrunden ser Samordnaren behov av att bidra till att stärka kommuner och regioners kapacitet och förutsättningar för att fler ska bidra till omställningen och att de som redan bidrar ska göra det i ökad grad.

Kontaktperson:
Emma Sterky, projektledare Transformation lokal och regional nivå
Tel: 08-405 58 74
E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se