deltagare-pilot-forum-lokal-implementering

Forum lokal och regional implementering – samordning gentemot lokal nivå av Agenda2030 aktörer

Under 2021 bjöd Samordnaren in aktörer som uttalat arbetar med Agenda 2030, eller har planer på att utveckla arbetet, och som på olika sätt stödjer kommuner och regioner i hela landet i deras omställning till hållbar utveckling. Det är ett forum som syftar till att ge aktörerna möjlighet att mötas för att kunna undvika suboptimeringar och överlappningar samtidigt som deltagarna tar vara på möjligheter att lära av varandra, koordinera och samarbeta. Detta forum har fått namnet Forum för lokal och regional implementering och har hittills haft sex träffar. Förutom kunskapsdelning, tips och omvärldsbevakning har forumet bland annat diskuterat respektive aktörs uppdrag kopplat till Agenda 2030, kommuner och regioners behov av stöd samt kartlagt det utbud av stöd som deltagarna erbjuder och utifrån det diskuterat möjligheter och risker. I Forumet har även olika idéer på initiativ och samarbeten utforskats. Samordnaren bedömer att aktörerna i ett flertal fall sitter med likartade uppdrag eller intressen, och arbetar med liknande teman. Exempelvis ekonomisk hållbarhet, ledarskap och klimat. Särskilt på den regionala nivån finns potential att utifrån gemensamma intressen samarbeta mer för att skapa bättre förutsättningar för att stötta omställningen på lokal och regional nivå. Arbetet i forumet kommer framåt att fortsätta med återkommande träffar och med en ambition om ytterligare gemensamma initiativ.